Förtätningsanalys av Mölndal

Förtätningsanalyser och förslag till förtätningsstrategi

Som underlag till Mölndals nya översiktsplan har Spacescape genomfört en förtätningsanalys där drivkrafter har vägts samman med begränsningar. Då marknadstrycket idag är betydande inom i stort sett hela Mölndal finns ett stort behov av en samlad förtätningsanalys och förslag på förtätningsstrategi fram till 2040. Syftet är att uppnå det bostadspolitiska målet samtidigt som förtätningen bör prioriteras till lämpliga lägen utifrån kommunens mål om ökad stadskvalitet och större andel hållbara transporter.

Utifrån förtätningsanalysen finns en total förtätningspotential på 15 000-21 000 bostäder inom kommunens tätorter och dess nära omgivning (vid sidan av redan planlagd mark). I föreslagen strategi föreslås förtätningen fram till 2040 prioriteras till de tre tyngdpunkter. Förtätningspotentialen inom de tre tyngdpunkterna har beräknats till ca 8 500 bostäder, vilket tillsammans med de 6 000 nya bostäder som är möjliga på redan planlagd mark uppfyller bostadsmålet fram till 2040. Genom föreslagen koncentration av kommande förtätning sparas också mer mark till framtida utbyggnadsetapper.

Beställare

Mölndals stad

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Tobias Nordström (uppdragsansvarig)
Helena Lundin Kleberg

Projektperiod

2016-2017