Förtätningsstrategi för Varbergs tätort

Planeringsunderlag för vidare stadsutveckling

Förtätningsstrategin är en konkretisering av kommunens översiktsplan och bebyggelsestrategi. Den ska fungera som ett vägledande dokument för var förtätning bör prioriteras i Varbergs tätort och för principer kring hur den kan bidra till en mer mervärdesskapande stadsutveckling.

En GIS-baserad analysmodell som analyserar drivkrafter och begränsningar för förtätning ligger till grund för strategin, vars huvuddrag innebär att tillkommande bebyggelse bör prioriteras inom 3 km från stadens mitt. Identifierade utbyggnadsområden har sedan analyserats utifrån dess mervärdespotential, genomförbarhet och bostadsvolym. Några av dessa föreslås att prioriteras i fyra delstrategier som totalt inrymmer 5 700 bostäder:

1. Utveckla Västerport till blandstad
2. Omvandla vägbarriärer till stadslivsstråk
3. Förtäta nära lokala torg
4. Central omvandling till stadskvarter

Utredningen ligger till grund för den förtätningsstrategi för Varbergs tätort som blev antagen av kommunfullmäktige i december 2017.

Beställare

Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Tobias Nordström (tobias.nordstrom@spacescape.se)
Joel Hernbäck
Moa Rydell

Projektperiod

2015-2016