Göteborgs stadslivsnät

Analys av gatunätets potential för stadsliv

För att identifiera ett stadslivsnät som kan bidra till en mer sammanhållen stad har Spacescape tagit fram en metod och pilotstudie tillsammans med Göteborgs stad. Uppdraget har genomförts med hjälp av GIS, platsobservationer och inventering.

Modellen bygger på GIS-analyser i flera steg. Med hjälp av modellen har ett sammanhängande gatunät med potential för stadsliv identifierats. GIS-analyserna har utformats utifrån aktuell forskning inom trafikplanering och stadsbyggnad. Workshops med tjänstemän på Trafikkontoret i Göteborg har också varit en viktig källa till modellutvecklingen. För att förenkla och enkelt visualisera stadslivsstråkens kvaliteter och utvecklingsmöjligheter har kriterier för hög, måttlig och låg standard satts upp (1-3 poäng). Dessa har sedan summerats och redovisats i kartillustrationer för att klargöra de olika stadslivstråkens läges- och stadsrumskvaliteter.

Beställare

Göteborgs stad

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Linda Kummel (ansvarig)
Alexander Ståhle
Tobias Nordström

Projektperiod

2013