Grön Mobilitet

Veileder för grønn mobilitet i byområder

Future Built och Fremtidens byer fungerar som ett grönt ramverk för hållbara stadsutvecklingsprojekt i Norge. Organisationerna ger både stöd och riktlinjer för hur de medverkande kommunerna ska arbeta för att uppnå de satta hållbarhetsmålen.

Spacescape fick 2013 uppdraget att ta fram en handledning som skulle peka ut de strategier och verktyg i stadsplaneringen som leder till en hög andel hållbara resor. Handledningen går systematiskt igenom fyra strategiområden: gång, cykel, kollektivtrafik och bil, samt föreslår verktyg på kommunal-, stadsdels- och fastighetsnivå. Handledaren pekar tydligt på att insatser på samtliga nivåer behövs och att dessa behöver samspela för att nå önskad effekt.

Rapporten är framtagen för den norska marknaden och fungerar som ett kunskapsstöd för planerare, arkitekter och trafikingenjörer. Samtliga verktyg och åtgärder beskrivs med avseende på effekt och värdering. Åtgärderna presenteras också i tabellform där de kan jämföras mot motsvarande åtgärd i hållbarhetscertifieringssystemet Breeam Communities.

Beställare

FutureBuilt

Kompetens

Trafikplanering

Team

Linda Kummel (ansvarig)
Joel Hernbäck
Alexander Ståhle

Projektperiod

2014