Ica stadsbyggnadsstrategi

Mitt i den goda staden

ICA äger fastigheter som står inför en stadsutveckling. Spacescape tog i samarbete med Dinell Johansson fram en stadsbyggnadsstrategi. Visionen skapades ”Mitt i den goda staden”. Strategin för att möta visionen bygger på tre delar.

1) ”Hitta det goda läget” handlar om att hitta de lägen som har goda förutsättningar att utvecklas. Det handlar dels om var fastigheter bör förvärvas, vilka lägen som ICA-fastigheter bör vidareutveckla, men också vilka lägen som bör avvecklas.

2) ”Utveckla den goda platsen” handlar om stadsplanering och platsutveckling kring ICA-fastigheter. Hur skall det goda läget förvaltas, hur skall området planeras och formas så att en attraktiv stadsmiljö skapas kring ICA-fastigheterna för att utveckla den goda platsen.

3) ”Forma det goda kvarteret” handlar om ICAfastighetens utformning och gestaltning. Hur skall byggnaderna, entréerna, bottenvåningarna, gården, inlastningen, handelsytorna formas för att skapa det goda kvarteret.

Beställare

ICA Fastigheter

Kompetens

Fastighetsutveckling och Platsutveckling

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Kalle Dinell, DinellJohansson
Moa Nadrén, DinellJohansson
Kristina Alvendal

Projektperiod

2016