Norra Djurgårdsstaden expertstöd

Process- och expertstöd om hållbart resande

2012 gavs Spacescape i uppdrag av Stockholms Stad att medverka som expertstöd och processtöd i stadens pågående arbete med den miljöprofilerade stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Stadsdelen är uppdelad i flera delområden med speciella och komplicerade planeringsförutsättningar.

Spacescape arbetade i uppdraget särskilt med expertstöd inom hållbart resande, och tog fram kunskapsunderlag och koncept för specialområden som Cykel och Gröna resplaner. Inom ramen för uppdraget utvärderades även miljömål för Norra Djurgårdsstaden och uppdatering av gällande miljöprogram.

Spacescape har bistått med att ta fram ett kunskapsunderlag om gatuutformning, cykelplanering, parkeringsnormer och kollektivtrafik som visar på hur dessa frågor kan hanteras i planprocessen för att öka andelen hållbart resande och skapa bättre boendemiljöer.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Fastighetsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Linda Kummel (ansvarig)

Projektperiod

2015