Nyhamnen plananalys

Stadsbyggnadsanalys av översiktsplan för Nyhamnen

Kommunstyrelsen gav den 27 maj 2014 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med Översiktsplan för Nyhamnen. Det är inte ofta en stad ges så utmärkta möjligheter att utvidga och vidareutveckla sin stadskärna i ett så attraktivt och havsnära läge. Översiktsplanen för Nyhamnen bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens inriktning, att stärka Malmös roll i regionen och att skapa förutsättningar för en närmare, tätare, grönare och mer funktionsblandad stad.

Syftet med rapporten var att utreda i vilken mån Översiktsplan för Nyhamnen skapar täthet, konnektivitet i gatunätet, potential för urban service samt tillgång och närhet till grönområden. Syftet var även att testa utfallet av alternativa exploateringsgrader och kopplingar inom planområdet.

Beställare

Beställare Malmö stad, stadsbyggnadskontoret

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Ida Wezelius

Projektperiod

2017-2018