Väsby stationsområde

Plananalyser av Väsby stationsområde

Kring Upplands Väsbys station pågår två omfattande detaljplaner, Östra Runby med Väsby Stationsområde och Optimus. Tillsammans med andra pågående projekt planeras för cirka 5 700 bostäder och 2 000 arbetsplatser i Väsby stationsområde till år 2040.

Den planerade utvecklingen analyserades utifrån olika stadsbyggnads- och stadslivsperspektiv för att ge underlag för den fortsatta planeringen. Utredningen innefattade analyser och prognoser inom täthet, funktionsblandning, gång- och gatunätets struktur, gång-, och cykelflöden, servicebehov, servicelägen och levande stadsmiljöer.

Slutsatser och rekommendationer handlade bland annat om vilka stråk och platser som behöver utformas för stora flöden eller som mångfunktionella gaturum med plats för flera olika färdmedel samt hur innehåll och utformning kan bidra till att förbättra servicelägen och skapa levande stadsmiljöer på olika platser i området.

Beställare

Upplands Väsby kommun, Kontoret för samhällsbyggnad

Kompetens

Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Joel Hernbäck (joel.hernback@spacescape.se)
Alexander Ståhle
Oskar Sirland

Projektperiod

2020