Stadsbyggnad

Staden skapar närhet, livskvalitet och samhällsnyttor. Stadsbyggnad handlar om hur stadens fysiska byggstenar, det vill säga byggnader, gator och offentliga platser, bidrar till dessa urbana värden. I vårt arbete med stadsbyggnad utgår vi från att staden är större än sina delar. Vi arbetar med analyser av stadsdelar och utvärderingar av planförslag. Vi tar också fram områdesprogram, utvecklingsstrategier och strukturplaner i tät dialog med brukare och beställare.

  • Planprogram, områdesprogram och fördjupade översiktsplaner
  • Stadsdelsanalyser
  • Utvärdering av planförslag
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Sociala konsekvensbeskrivningar
  • Stadsbyggnadsstrategier
  • Förtätningsplaner
  • Stadsplaner och strukturplaner

Exempel på projekt

Norrtälje Hamn
Frihamnen och Backaplan
Utvecklingsstrategi för Bergshamra
Strukturplan Marieberg