Cykelstrategi för Oslo

Analys och strategi för ökad cykling

  1. Spacescape har varit konsult i Oslo kommunes arbete med att ta fram en cykelstrategi. Uppdraget inleddes med en grundlig undersökning av Oslos cyklister i form av resvaneundersökning, observationer, attitydundersökning och fokusgruppintervjuer.

För att ytterligare öka kunskapen om Oslo som cykelstad genomfördes en analys av Oslos cykelnät. Faktorer som framkomlighet, trygghet, målpunkter och täthet analyserades och visade bland annat att Oslos cykelnät är väldigt glest och har låg framkomlighet och trygghet. Med grund i kunskaperna om cyklisterna och cykelnätet kunde därefter både en utvärdering av den tidigare strategin göras, och en ny strategi formuleras.

Oslo cykelstrategi ska gälla för perioden 2015-2025 och huvudmålet är att Oslo skall bli en bättre cykelstad för alla. Andelen cykelresor ska öka till 16 %, och oslobornas nöjdhet med Oslo som cykelstad ska öka markant.

Beställare

Oslo kommune

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Linda Kummel (ansvarig)
Tobias Nordström
Joel Hernbäck

Projektperiod

2013-2014