Drottninghög gångflödesanalys

I Drottninghög pågår ett förtätnings- och utvecklingsarbete under namnet DrottningH. Somliga detaljplaner är redan realiserade medan andra bara är i ett strukturplaneskede. Som underlag för att hantera utmaningar kring trafik och trygghet har Spacescape genomfört en flödesprognos i området.

Prognoser för flöden av gående, cyklister och bilister togs fram dels för ett mer närstående scenario, dels ett hypotetiskt och mer avlägset framtida läge. Det senare skedet innebar stora osäkerheter och laborationer med olika alternativ för både byggnation och gatunät genomfördes. Med platsbesök och prognosen som grund analyserades även trygghet och sammantaget ledde arbetet fram till en rad rekommendationer i både stor och liten skala. En utmaning i projektet var att anpassa Spacescapes gångflödesmodell till ett modernistiskt planerat område som innebär andra typer av flöden och vägval än i en traditionell rutnätsstad, vilket modellen främst testats på tidigare. Resultatet är utökade kunskaper kring vad som driver och hindrar gång- och cykelflöden.

Beställare

Helsingborgshem

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Tobias Nordström (tobias.nordstrom@spacescape.se)
Vera Esaiasson
Petter Streijffert

Projektperiod

2022-2023