Hållbarhetsbedömning i Jönköping

Tillhörande fördjupad översiktsplan för etapp 1 utbyggnadsstrategi 200 000 invånare

Spacescape har på uppdrag av Jönköpings kommun genomfört en hållbarhetsbedömning av samrådsversionen till den fördjupade översiktsplanen ”Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare etapp 1”. Syftet med hållbarhetsbedömningen har varit att medverka till att sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter integreras i planen för att främja hållbar utveckling. Hållbarhetsbedömningen har inkluderat de formella krav miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ställs enligt miljöbalken. Tematiskt har hållbarhetsbedömingen delats upp i, ”Klimatpåverkan och resurshushållning”, ”Klimatanpassning”, ”Naturmiljö och grönstruktur”, ”Kulturmiljö och landskap”, ”Hälsa och livskvalitet”, ”Jämlikhet och social integration” och ”Samhällsekonomi och arbetsmarknad”. I arbetet med planförslaget har Spacescape även bidragit till att kontinuerligt utvärdera planer med hjälp av både utbyggnadsanalyser och stadsbyggnadsanalyserför att kvalitetssäkra att planen uppnår vissa uppsatta kriterier som exempelvis tillgång på grönyta och tillgänglig täthet av boende och arbetande inom gångavstånd.

Beställare

Jönköpings kommun

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Tobias Nordsström (tobias.nordstrom@spacescape.se)
Helena Lundin Kleberg
Joel Hernbäck
Katarina Borg (Nyréns arkitektkontor)
Thomas Sandberg (Evidens)

Projektperiod

2020-2021