Internationella exempel på hållbar stadsutveckling

13 intressanta projekt

Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08) har uppdraget att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande och de har även bildat Nätverket för nya stadsdelar. Nätverket omfattar idag c:a 30 kommuner som inom sina nya stadsutvecklingsområden planerar och bygger över 200 000 nya bostäder.

Utredningen innehåller en översiktlig inventering av internationella exempel på hållbara och innovativa stadsutvecklingsprojekt i syfte att inspirera och lyfta fram ett antal projekt i verklig framkant.

De valda projekten är intressanta för svenska aktörer, då de visar höga ambitioner avseende social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Inom projekten finns exempel på såväl nya och innovativa tekniker, utvecklade affärsmodeller och processer samt nya former för samverkan och dialog med medborgare och andra aktörer.

En särskilt stor utmaning för svenska stadsutvecklingsprojekt sett från detta internationella perspektiv bedöms vara att skapa stadsmiljöer med en blandning av bostäder och lokaler i olika prisnivåer.

Beställare

Regeringskansliet

Kompetens

Forskning och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle, Spacescape
Ann-Kristin Belkert, Actinate

Projektperiod

2019