Spacescape levererar en strategi för ökad cykling i Oslo

31 augusti 2014

Oslo kommun storsatsar på cykel. En ”sykkeldirektør” anställdes 2013 och sedan dess har kommunen arbetat aktivt med marknadsföring, quickfix-åtgärder och inte minst med framtagandet av en cykelstrategi. Spacescape har varit konsult i detta arbete och inledde uppdraget med en grundlig undersökning av Oslos cyklister. Hur stor andel cyklar? Vilka är cyklisterna? Finns det skillnader mellan stadsdelar? Mellan kvinnor och män? Mellan barn och vuxna? För att bygga upp denna kunskap gjordes en RVU, en attitydundersökning, cyklistobservationer, intervjuer med rektorer och bildenkäter med olika typer av cyklister. Med grund i detta kunde en bild av vilka som cyklar, och vilka som INTE cyklar målas upp, och de olika gruppernas önskemål om en god cykelstad tas om hand.

För att ytterligare öka kunskapen om Oslo som cykelstad genomfördes en analys av Oslos cykelnät. Faktorer som framkomlighet, trygghet, målpunkter, täthet etc analyserades och visade bland annat att Oslos cykelnät var väldigt glest och med låg framkomlighet och trygghet. Dessa brister var paradoxalt nog större i huvudcykelvägnätet än i cykelnätet som helhet. Analyserna visade också var behovet av förbättringar var som störst och var behovet av nya länkar är stort sett till potentiella cyklister. Med grund i kunskaperna om cyklisterna och cykelnätet kunde därefter både en utvärdering av den tidigare strategin göras, och en ny strategi formuleras med grund i slutsatserna i underlagsstudierna. Under arbetets gång har en rad öppna möten hållits med politiker och allmänhet, och både underlagsrapporter och förslag till strategi fanns tillgängliga under en ”höringsperiod” i juni 2014.

Oslo cykelstrategi skall gälla för perioden 2015-2025 och huvudmålet är att Oslo skall bli en bättre cykelstad och en stad som alla skall kunna cykla i. Andelen cykelresor skall öka till 16 %, och oslobornas nöjdhet med Oslo som cykelstad skall öka markant. Oslos ambition är att verka som en förebild och pådrivare inom cykelplanering och ser cykeln roll i stadsutvecklingen som en av nyckelfrågorna inför framtiden. Strategin lyfter fram en rad åtgärder för att målsättningen skall nås, och många av dessa åtgärder bygger på att en ökning av cykelandelen är en målsättning för hela Oslo, inte bara de som arbetar med trafikplanering. Åtgärderna är därför väldigt varierande: från cykellekplatser, skyltning och cykelparkering på rätt plats till övergripande frågor som att cykelns potential och nätbehov tas om hand i kommunens kommande utbyggnadsplaner.

Oslo cykelstrategi behandlas politiskt under hösten 2014, och sannolikt får vi under genomförandetidens gång se både fysiska förbättringar, ökande cykelandelar och en väsentligt ökad nöjdhet med Oslo som cykelstad!

Underlagsstudier och förslag till strategi finns att ladda ner på:

http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/sykkel/planer_og_strategier/

Framtidens (bo)städer och stadstrafik i Almedalen

15 juni 2014

AlexanderSpacescapes VD Alexander Ståhle deltar för tredje året i rad som stadsbyggnadsforskare och expert i flera seminarier i Almedalen. Syftet är att förmedla forskning och erfarenheter från komplexa stadsplaneprojekt som Spacescape arbetat med; Nya Kiruna, Oslo Cykelstrategi, Stockholms och Göteborgs utbyggnadsanalyser, Vision Stockholm City, Region City i Göteborg mm.

(mer…)

Norrtälje Hamn

8 mars 2014

Översiktsbild_webbSpacescape har tillsammans med Norrtälje kommun tagit fram en stadsbyggnadsvision och arbetar nu med en stadsbyggnadsstrategi för Norrtälje Hamn.  (mer…)

Bostadspotential Stockholm

14 januari 2014

BPS_kartaSpacescape har gjort en stor utbyggnadsanalys av Stockholms stad som har legat till grund för stadens nya bostadsmål 140 000 bostäder till 2030. Bostadsmålet är möjligt om översiktsplanens strategier följs.  (mer…)

På Transportforum 2014

7 januari 2014

Galleria som gataSpacescape är för andra året i rad representerad på Transportforum 2014 i Linköping. I år ska Alexander Ståhle prata på sessionen 15 ”Livable cities of the future” om stadens attraktivitet och stadsmotorvägar. Plats Musiksalen på Konsert & Kongress. 

 

Statsa på Flens stadskärna!

16 december 2013

Drottninggatan_web

Spacesape har tagit fram ett förslag til utvecklingsplan för Flens stadskärna. Förslaget utgår från att små stadslivsaktiviteter kan växa till större stadsbyggnadsåtgärder.  (mer…)

Gasell 2013

4 december 2013

bild

Spacescape har bland Sveriges småföretag utsetts av Dagens Industri till så kallad Gasell 2013. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag. Vi är stolta över att driva ett organiskt och stabilt växande företag med inriktning på analys och strategi inom plan och byggsektorn.
Läs mer om DI Gasell här

Spacescape aktiva i Norge

10 november 2013

oslo

Spacescape har just nu mycket på gång i Norge, talare på seminarier och konferenser samt Oslo cykelstrategi och modell för hållbart resande för Futurebuilt och Framtidens byer.   (mer…)

Oslo cykelstrategi

9 september 2013

SpacescapeCyklar

Spacescape har i hård europeisk konkurrens tilldelats uppdraget att ta fram en cykelstrategi för Oslo kommun. Syftet med cykelstrategin är att lyfta fram åtgärder i såväl cykelvägnätet, i stadsrummet och i staden som helhet, för att få fler att cykla. (mer…)

Flera inspel i Almedalen

19 juni 2013

Alexander Ståhle, Spacescapes VD, är i Almedalen för andra gången och deltar i år som föredragare eller panelmedlem i fem spännande programpunkter.
(mer…)

Nyhetsarkiv

  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009