90% har 300 meter

Publicerad den

Spacescape har genomfört en omfattande GIS-analys av  ”Park- och naturtillgång i Stockholms stad” med hjälp av sociotopkartan, idrottskartan och bulllerkartan.

En övergripande inriktning för översiktsplaneringen är att Stockholm ska växa och utvecklas till en stad i världsklass. En knäckfråga när staden växer och förtätas, är hur stadsbygden ska utvecklas så att även de gröna kvaliteterna stärks. Syftet med denna utredning är att analysera och diskutera stockholmarnas tillgång till parker och naturområden, områden med god ljudkvalitet samt idrottsanläggningar. Syftet är att ta fram ett underlag för översiktsplanering, parkutveckling, idrottsplanering och bevakningen av områden med god ljudkvalitet samt att utvärdera parkprogrammets och översiktsplanens riktlinjer för ”god park- och naturtillgång”.
Analyserna visar att Stockholm är en grön storstad där man ofta stöter på grönområden när man rör sig genom olika stadsdelar. I stora delar av innerstaden har man faktiskt nära till både värdena lek och ro. Boendeundersökningar visar också att många Stockholmare är nöjda med tillgången till parker och naturområden i sin närhet, till och med i stora delar av innerstaden. Analysresultaten visar att genomsnittsavståndet till närmaste grönområde är 183 meter och till lek 360 meter. 71 procent av Stockholmarna har mindre än 200 meter till närmaste grönområde och 90 procent når ett grönområde inom 300 meter. Forskningen visar att 300 meter är en bortre gräns för vardagligt brukande av grönområden.
Forskningen säger att den genomsnittliga stadsbon är beredd att gå 1–2 kilometer till närmaste natur- och friluftsområde. Analyserna visar att de stora områdena med god ljudkvalitet ligger inom detta spann. Genomsnittsavståndet är cirka 1300 meter. Analyserna av närheten till områden med god ljudkvalitet (under 50 dBA) visar ett genomsnittsavstånd på 255 meter där de flesta bostadsområdena ligger inom spannet 200–300 meter.
Närheten till bollplaner (7- eller 11-mannaplan) är i genomsnitt 961 meter och måluppfyllelsen för den föreslagna riktlinjen 500 meter är 20 procent. Genomsnittsavståndet till idrottshallar är 1478 meter, idrottsplatser 1633 meter och simhallar 1997 meter. Detta innebär en måluppfyllelse på 90 procent, 90 procent respektive 72 procent utifrån den föreslagna riktlinjen på 2500 m.
I denna utredning har även måttet offentlig friyta (eller grönyta) per person prövats. Analysresultaten visar att det finns mycket stora skillnader inom kommunen. Det spänner från under 5 kvm per person i City till mer än 50 kvm i stora delar av ytterstaden. Detta mått är intressant för att det kopplar bebyggelsetäthet till potentiellt besökstryck och därmed skötselintensiteten i grönområdena. Huruvida detta mått är en användbar riktlinje i planeringssammanhang återstår att utreda.
En övergripande inriktning för översiktsplaneringen är att Stockholm ska växa och utvecklas till en stad i världsklass. En knäckfråga när staden växer och förtätas, är hur stadsbygden ska utvecklas så att även de gröna kvaliteterna stärks. Syftet med denna utredning är att analysera och diskutera stockholmarnas tillgång till parker och naturområden, områden med god ljudkvalitet samt idrottsanläggningar. Syftet är att ta fram ett underlag för översiktsplanering, parkutveckling, idrottsplanering och bevakningen av områden med god ljudkvalitet samt att utvärdera parkprogrammets och översiktsplanens riktlinjer för ”god park- och naturtillgång”.Analyserna visar att Stockholm är en grön storstad där man ofta stöter på grönområden när man rör sig genom olika stadsdelar. I stora delar av innerstaden har man faktiskt nära till både värdena lek och ro. Boendeundersökningar visar också att många Stockholmare är nöjda med tillgången till parker och naturområden i sin närhet, till och med i stora delar av innerstaden. Analysresultaten visar att genomsnittsavståndet till närmaste grönområde är 183 meter och till lek 360 meter. 71 procent av Stockholmarna har mindre än 200 meter till närmaste grönområde och 90 procent når ett grönområde inom 300 meter. Forskningen visar att 300 meter är en bortre gräns för vardagligt brukande av grönområden.Forskningen säger att den genomsnittliga stadsbon är beredd att gå 1–2 kilometer till närmaste natur- och friluftsområde. Analyserna visar att de stora områdena med god ljudkvalitet ligger inom detta spann. Genomsnittsavståndet är cirka 1300 meter. Analyserna av närheten till områden med god ljudkvalitet (under 50 dBA) visar ett genomsnittsavstånd på 255 meter där de flesta bostadsområdena ligger inom spannet 200–300 meter.Närheten till bollplaner (7- eller 11-mannaplan) är i genomsnitt 961 meter och måluppfyllelsen för den föreslagna riktlinjen 500 meter är 20 procent. Genomsnittsavståndet till idrottshallar är 1478 meter, idrottsplatser 1633 meter och simhallar 1997 meter. Detta innebär en måluppfyllelse på 90 procent, 90 procent respektive 72 procent utifrån den föreslagna riktlinjen på 2500 m.I denna utredning har även måttet offentlig friyta (eller grönyta) per person prövats. Analysresultaten visar att det finns mycket stora skillnader inom kommunen. Det spänner från under 5 kvm per person i City till mer än 50 kvm i stora delar av ytterstaden. Detta mått är intressant för att det kopplar bebyggelsetäthet till potentiellt besökstryck och därmed skötselintensiteten i grönområdena. Huruvida detta mått är en användbar riktlinje i planeringssammanhang återstår att utreda.