Så kan smarta gator användas i stadsplaneprojekt

Publicerad den
Gatunät enligt Smarta gators typologi

Spacescape har i nära samarbete med Eskilstuna kommun tagit fram en rapport för smarta gator i utvecklingsområdet Fröslunda-Råbergstorp-Lagersberg. Förslaget till ny gatuplan är baserad på forskningsprojektet Smarta gators typologi med gång-, låg-, fler- och högfartsgator. Rapporten bygger på den tidigare framtagna utvecklingsplanen och är ett inspel till detaljplanearbetet. Resultatet är ett gatunät där lägre hastigheter möjliggör för ökad integrering av fordon vilket frigör yta för växtlighet, vistelse, dagvattenhantering, angöring och tekniska funktioner, det vill säga ökad mångfunktionalitet. I rapporten presenteras och diskuteras alternativa lösningars samt vilka för- och nackdelar som kommer med olika utformningar. En utmaning har varit att skapa sammanhållna och fotgängarvänliga gatusektioner och korsningar inom gatunätets redan satta ramar.

Gatuplanen innefattar bland annat följande förslag:

 • Ökad tillgänglighet och potential för serviceverksamhet tack vare angöring på alla gator.
 • Ökad mångfunktionalitet genom frigjort utrymme till följd av integrering av cykel- och biltrafik på lokalgator.
 • Ökade vistelsekvaliteter tack vare omfördelning av refuger för snöupplag till bredare gångytor och förbättrade trädförutsättningar.
 • Ökad flexibilitet med mindre mängd kantsten.
 • Effektivare användning av Gillbergavägens torg tack vare enkelsidig cykelbana.
 • Ökad trafiksäkerhet till följd av lägre hastighet.
 • Bättre konnektivitet och ytanvändning tack vare färre återvändsgränder.
 • Ökad hastighetsefterlevnad via enkelriktade gator med smala körbanor.
 • Flexibilitet i reglering av cykelbanors riktning tack vare breda, dubbelsidiga banor.
 • Ökad prioritet av stadsliv genom täta övergångsställen.
 • Mer yteffektiva gatusektioner som möjliggör smalare sektioner och utökad kvartersmark.

Läs hela rapporten här.

Frågor om projektet till vera.esaiasson@spacescape.se

Det behövs hållbar planering av skärgårdsområden

Publicerad den

Spacescape har fått i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att ta fram en planeringsmodell för skärgårdsområden. Skärgårdar är komplexa miljöer, där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter samspelar på land och vatten. De har tidigare inte varit fokus för en särskild områdesplanering, vilket torde vara nödvändigt för att uppnå en hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Spacescapes projekt är del av ett övergripande projekt som HaV startade 2021 i syfte att utveckla en regional förvaltningsmodell för ekosystembaserad havsförvaltning för att uppnå Sveriges miljömål. I tre piloter prövas olika former för att driva på och bättre samverka mellan lokalt, regionalt och nationellt förändringsarbete. Fokuserade områden är Stockholms Skärgård, Södra Bottenhavet och 8+fjordar. I projektet Pilot Stockholm skärgård utvecklar Länsstyrelsen på uppdrag av HaV en ekosystembaserad förvaltningsmodell för Stockholms skärgård.

Spacescapes projekt Planeringsmodell för skärgårdsområden genomförs i samverkan med HaV, Länsstyrelsen, Havsmiljöinstitutet, Region Stockholm, Göteborgs Universitet och Värmdö kommun. Planeringsmodellen kommer att prövas i Nämdöområdet i Stockholms skärgård, som även utreds som eventuellt framtida biosfärsområde. Det kommer bland annat innefatta GIS-analyser, områdesscenarier, områdesstrategier, en områdesplan och konsekvensanalyser. Spacescapes projekt pågår under hösten/vintern 2022.

Frågor om projektet och tips skickas till alexander.stahle@spacescape.se

Så skapar vi en barnvänlig stad – Lunchseminarium 19/10

Publicerad den

Runt två miljoner barn bor i svenska tätorter. Men var i städerna bor de egentligen och vad krävs för att göra både befintliga och nya stadsdelar mer barnvänliga? De frågorna ligger till grund för rapporten Barnvänliga stadsdelar som Spacescape har gjort på uppdrag av HSB. Rapporten ger ny kunskap om hur våra städer kan utvecklas med barnens perspektiv i centrum.

Varmt välkommen till ett lunchseminarium arrangerat av HSB och Spacescape där vi gräver djupare rapportens i slutsatser tillsammans med en kunnig panel.
Vi har även nöjet att ha med oss den engelska forskaren Tim Gill på länk. Han ger oss ett internationellt perspektiv på stadsutveckling med barn i fokus.

Datum: Onsdagen den 19 oktober
Tid: 12:00–13:00. Lättare lunch serveras från 11:30.
Plats: HSB-salen, Fleminggatan 41, Stockholm

Medverkande:
Tim Gill, engelsk forskare och författare till boken Urban Playground
Lena Jungmark, landskapsarkitekt SLU med nationellt regeringsuppdrag kring unga och utemiljö
Eveliina Hafvenstein Säteri , stadsbyggnadsstrateg Stockholms stad
Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter
Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare och vd Spacescape
Karin Lobo Lundgren , samhällsplanerare, Spacescape
Johan Nyhus, förbundsordförande HSB

Här kan du se seminariet i efterhand.