Klimatkalkylen för detaljplaner snart verklighet

Publicerad den

Nu är den snart här! Sedan i höstas har Spacescape vidareutvecklat Klimatkalkylen för tidiga planskeden till att också kunna fungera i ett tidigt skede av detaljplaneringen. Redan i mars 2023 kommer Uppsala kommunÖrebro kommun och Nacka kommun att kunna använda verktyget. Klimatkalkylen kommer användas för att snabbt analysera och laborera med olika klimatåtgärder för att minska planer klimatpåverkan.

Om ni vill veta mer, kontakt Tobias Nordström.

Ladda ner bildspelet här.

Spacescape växer och får fler delägare

Publicerad den

 

Spacescape har gjort en fantastisk resa sedan starten 2001 då företaget startades av arkitekturprofessor Lars Marcus på KTH. 2006 gick Tobias Nordström och Alexander Ståhle med som delägare. 2013 fick Spacescape DI Gasell som bevis för att vi växt stabilt och hållbart. 2021 tog Alexander och Tobias över som ägare. Idag är vi ett team med 14 anställda inom stadsbyggnad, arkitektur, landskap, samhällsplanering och trafikplanering. I år välkomnar vi fyra nya delägare, alla med lång erfarenhet inom Spacescape och med unika kompetenser inom stadsbyggande och analys, vilket borgar för en vidare stabil utveckling av företaget. Samtliga delägare ingår i företagets ledningsgrupp.

De fyra nya delägarna är:

Malin Dahlhielm är arkitekt med erfarenhet av små och stora komplexa stadsbyggnadsprojekt. Malin är designansvarig på Spacescape.

Joel Hernbäck är civilingenjör och stadsplanerare med erfarenhet av komplexa stadsanalyser. Joel är analysansvarig på Spacescape.

Helena Lundin Kleberg är arkitekt med erfarenhet som stadsplanerare och stadsanalys. Helena är marknadsansvarig på Spacescape.

Karin Lobo Lundgren är samhällsplanerare med erfarenhet av dialoger och sociala hållbarhetsanalyser. Karin är dialogansvarig på Spacescape.

Övriga delägare på Spacescape är Alexander Ståhle, VD och forskningsansvarig, och Tobias Nordström, vice VD.

Få bilar och låg hastighet är nyckeln till barns trafiktrygghet

Publicerad den

Barns trafiksäkerhet har länge varit föremål för studier i Sverige, med insatser såsom trafikseparering, hastighetsdämpning, informationskampanjer och skyltning som resultat. Samtidigt vet vi att barn får allt mindre rörelsefrihet för varje generation. Eftersom trafiksäkerhet inte per automatik är kopplad till upplevd trafiksäkerhet, det vill säga trafiktrygghet, ger trafiksäkerhetshöjande åtgärder inte nödvändigtvis effekt för barns möjligheter att röra sig på egen hand i staden.

För att ta arbetet med barns självständighet till nästa nivå har Malmö stad i en unik studie givit Spacescape i uppdrag att utreda vilka trafik- och gaturum som gör att barn i olika åldrar känner sig trygga respektive otrygga. Genom resedagböcker och gåturer har barn från förskoleklass till gymnasiet i tre vitt skilda områden i Malmö fått beskriva vilka gaturum de upplever som trygga och trafikmiljöerna de undviker, och i vilken mån det begränsar dem.

Även om resultaten skiljer sig beroende på ålder finns också likheter. Trygg trafik för barn är tydliga gaturum med förutsägbara trafikanter och långsamma fordon. Tryggheten kan också härledas till vana på så vis att träning och erfarenhet i sig leder till att vissa sträckor upplevs säkrare. Snabba bilförare var däremot den enskilt största källan till rädsla, i synnerhet i samband med att barnen korsar större gator och bilförare inte visar om de tänker stanna. Slutligen visade det sig att även den sociala dimensionen i form av närvaron och frånvaron av andra vuxna i stor utsträckning påverkar barnen upplevelse av tryggheten i trafiken. Beroende på personernas beteende leder viss typ av vistelse till ökad osäkerhet medan närhet till andra vuxna främjar känslan av säkerhet.

Rapporten markerar starten på Malmö stads satsning på barn och ungas trygghet i trafiken, och vi ser fram emot att ta del av det framtida arbetet.

Läs mer om projektet här samt rapporten i sin helhet.

 

Gatuplanen för Södermalm uppmärksammas

Publicerad den

Tillsammans med White Arkitekter har Spacescape inom forskningsprojekt Smarta gator tagit fram förslag till en ny gatuplan för Södermalm, vilket nyligen uppmärksammades i lokaltidningen Mitt i. Projektet Smarta gator syftar till att ta fram nya modeller för mångfunktionella gator, för ombyggnad och nybyggnad, och som inte bara möter en elektrifiering utan också framtida urbanisering, digitalisering (t.ex. självkörande fordon), segregation och klimatförändringar. För att ge en bild av de möjligheter som kommit fram i projektet presenteras här ett förslag till en gatuplan för Södermalm som en fallstudie. Med gatuplan menas en plan för hur de mångfunktionella kraven och möjligheterna ska tas om hand i en helhet. Huvudprinciperna är tänkta att vara tillämpbara i alla svenska städer.

Gatuplanen utgår ifrån att framtidens gator på Södermalm utformas med utgångspunkt i den enskilda människans upplevelse av, och funktionsduglighet för, olika hastigheter. Gatorna utformas således som multifunktionella gångfarts-, cykelfarts- eller högfartsgator med sociala funktioner i fokus. Planen utgår ifrån att inga bilar långtidsparkeras i det offentliga rummet. I framtiden finns plats för angöring, lastning och parkering för rörelsehindrade men inte för en subventionerad boendeparkering. I nya stadsbyggnadsprojekt är det regel att betrakta förvaring av privatfordon som en privat angelägenhet som ska ordnas på privat mark, dvs i garage. Så är det ordnat i en stad som Tokyo men är också en förutsättning för de städer som inspirerat oss. Det är rimligt att Sveriges mest attraktiva stadsområde, Stockholms innerstad, ordnas efter den principen. En mängd åtgärder kommer krävas, som smartare samnyttjande av garage, nya garage, bilpooler och bättre förutsättningar för cykel och kollektivtrafik. Incitamenten för att avstå från privat bil i innerstaden kommer öka med den utveckling som är nödvändig och önskvärd utifrån spaningar och studier i Smarta gatorprojektet. Planen utgår också ifrån att Södermalm delas in i superkvarter, som var och en omfattar flera normala kvarter. Genom att den snabbare trafiken hålls utanför kan gatorna inom superkvarteret prioriteras för fotgängare och cyklister.

Läs mer om planen här på smartagator.se

Läs artikeln om planen i lokaltidningen Mitt i.

Stadsbyggnadsstrategier för stora fastighetsutvecklare

Publicerad den
Stadslivsindexet är ett verktyg för att analysera både befintliga platser och planerade platser. Platskvaliteterna kan delas in i tre teman: ”Lätt att nå”, ”Mycket att göra” och ”Härligt att vara”.

Spacescape har arbetat på uppdrag från flera de största fastighetsbolagen i Sverige. För Atrium Ljungberg och ICA Fastigheter har vi tagit fram stadsbyggnadsstrategier som syftar till att vägleda den långsiktiga planeringen och fastighetsutvecklingen.

Atrium Ljungbergs stadsbyggnadsstrategi arbetades fram genom workshops i dialog med ledningen, blev åtta övergripande mål för en hållbar stadsutveckling: 1. Identitet och historia, 2. Dialog och delaktighet, 3. Möten och interaktion, 4. Mångfald och flexibilitet, 5. Trygghet och trivsel, 6. Ekosystem och artrikedom, 7. Resurs och energieffektivitet, 8. Närhet och bekvämlighet. Atrium Ljungberg tillämpar också principen Power of ten, som kommer från placemaking-organisationen Project for Public Spaces.

ICAs stadsbyggnadsstrategi som togs också fram i workshopform i dialog med ledningen och bygger på tre delar:  1) hitta det goda läget genom förvärv, 2) utveckla den goda platsen genom stadsutveckling och 3) forma det goda kvarteret genom gestaltning där alla tre delar sammantaget avser skapa attraktiva, hållbara och levande platser.

Jernhusen gav 2019 Spacescape uppdraget att ta fram en strategi för levande stadsmiljöer. Strategin förverkligas genom Verktyget Stadslivsindex är uppdelat i tre teman med ett antal indikatorer som ger olika poäng om de uppnås. Maximalt möjligt stadslivsindex är 100. De tre temana är: 1) Lätt att nå. Platsen ligger vid ett huvudstråk med bra kollektivtrafik. 2) Mycket att göra. Stort utbud av butiker, restauranger och kultur och att det finns något speciellt.3) Härligt att vara. Lagom stort, inte för mycket bilar, aktiva bottenvåningar och fina fasader runtom.

Spacescape arbetar både med dessa långsiktiga stadsbyggnadsstrategier för privata och offentliga aktörer, samt med att omsätta dessa strategier i praktiska plan- och designprojekt.