Vi håller ögonen på AI

Publicerad den

Artificiell intelligens (AI) eller maskininlärning har på senare tid rönt stor uppmärksamhet. Enligt Bill Gates (2023) har en ny era med AI precis börjat. Gates menar att den utveckling av AI som sker just nu är lika betydelsefull som utvecklingen av mikroprocessorer, persondatorer, internet och mobiltelefoner tidigare har varit.

AI-teknologin har redan revolutionerat branscher som e-handel och marknadsföring, men inom samhällsbyggnadssektorn ligger man ännu efter. En anledning är att man arbetar med den fysiska miljön. Inom exempelvis e-handel finns all relevant information redan tillgänglig digitalt, medan vi inte på samma sätt har all relevant information om den fysiska verkligheten. Men samhällsplanering är en komplex verksamhet med en mängd olika parametrar att ta hänsyn, just därför borde det finnas stor potential att utnyttja tekniken. AI är bra på att hantera stora datamängder och många olika parametrar som är svåra att överblicka för oss människor. Ett redan etablerat användningsområde för AI är parametrisk design för planlösningar på fastighetsnivå, där analysverktyg kan generera ett stort antal olika lösningar på en plan utifrån ett antal givna parametrar såsom solljus, vind och buller. Planerare och arkitekter kan sedan arbeta vidare med några av de förslag som bedöms prestera bäst.

AI ger också möjlighet att söka i och analysera bildobjekt på ett mycket effektivt sätt vilket är användbart för att samla in och vektorisera geodata från satellitfoton, något som annars är ett mycket tidskrävande arbete. Det har nyligen också visat sig användbart för exempelvis grönyteanalys. Genom ett samarbete mellan forskare vid Örebro universitet och grönplanerare på Örebro kommun kan gröntillgången i kommunen nu mätas automatiskt med hjälp av AI och satellit-data.

Digitala tvillingar är en annan teknik som har fått mycket uppmärksamhet i samhällsbyggnadssektorn. I digitala tvillingar finns kommunens befintliga geodata samlad tillsammans med realtidsdata om exempelvis trafikflöden, vattennivåer eller luftkvalitet. Digitala tvillingar möjliggör och kan ta hjälp av AI för att automatiskt utföra simuleringar och prognoser av framtida utveckling. Här finns dock fortfarande stor utvecklingspotential för analyser på stadsdels- och kommunnivå och för att inkludera även mjuka värden som social hållbarhet, trygghet och integration.

I framtiden kan vi förvänta oss att AI kommer att spela en allt större roll inom samhällsbyggnadssektorn. Det finns stor potential att använda tekniken för att effektivisera processer och förbättra analyser. Men än så länge finns det anledning att vara uppmärksam på hur mycket ansvar som kan lämnas över till AI för att producera beslutsunderlag. Inlärningen hos AI och de resultat som produceras beror i slutändan på data och processer som vi människor har tagit fram, och som kan vara medvetet eller omedvetet obalanserat. Om tekniken inte används rätt kan det finnas risk att den ger oss mer av det vi redan vet att vi vill ha, att den kommer till snedvridna slutsatser eller att den till och med genererar felaktiga beslutsunderlag. Inom sociala medier har tekniken gett upphov till filterbubblor och fotorealistiska bilder eller videoklipp av händelser som inte har skett, så kallade deep fakes. Detta har spätt på politisk polarisering och undergrävt trovärdigheten för nyheter. Många förutser ett genombrott i utvecklingen med den snabba utvecklingen av chatbotar såsom Chat GPT, men många har också uppmärksammat de begränsningar som ännu finns. Verktyget kan exempelvis återge och argumentera för felaktigheter och till och med referera till källor och rapporter som inte finns.

Men riskerna med AI kan vara större än så. Stephen Hawking förutsåg tidigt den snabba utvecklingen och den stora potentialen med AI. Men han har också varnat för riskerna. På en konferens 2016 menade han att tekniken antingen kommer att bli det bästa, eller det värsta, som någonsin hänt mänskligheten. Nyligen manade också en rad framstående experter inom teknikutveckling i ett öppet brev att pausa vad de kallar ett gigantiskt AI-experiment. De menar att avancerad AI skulle kunna leda till så pass djupgående förändringar för livet på jorden att utvecklingen bör planeras med stor omsorg och försiktighet, något som idag saknas. De kräver att all utveckling av AI-system mer kraftfulla än Chat GPT-4 pausas i sex månader tills riskerna blir överskådliga och hanterbara. Samtidigt gör en ny rapport från storbanken Goldman Sachs gällande att AI-teknologin skulle kunna ersätta 300 miljoner arbetstillfällen globalt, och att en fjärdedel av alla arbeten i USA och Europa riskerar att försvinna.

Det händer onekligen mycket inom AI just nu, och vi är många som följer utvecklingen med stort intresse. Trots varningar om riskerna så kommer utvecklingen med all sannolikhet vara svår att stoppa. Tekniken kommer att fortsätta att utvecklas och leda till ökad produktivitet och nya arbetstillfällen. Det finns all anledning för oss inom samhällsbyggnadssektorn att följa med i utvecklingen och ta vara på framstegen på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att effektivisera processer och öka kvaliteten i analyser och beslutsunderlag. Men än så länge tror vi inte att AI kommer att kunna ersätta den mänskliga erfarenhet och kreativitet som behövs för att bygga ett hållbart samhälle.

Nu finns boken Designguide för smarta gator på Byggtjänst

Publicerad den

Intresset för Designguide för smarta gator har sedan lanseringen i somras varit mycket stort från trafik- och stadsplanerarsverige. Många har laddat ner guiden men många har också efterfrågat ett fysiskt exemplar. Nu går det att köpa boken från Byggtjänst.

Beställ  boken Designguide för smarta gator här.

Läs mer om Smarta gator och ladda ner guiden här.

Föredrag om framtiden nu

Publicerad den

Vi på Spacescape är ute och pratar om framtidens städer, stadsbyggnad och planering runt om i landet på diverse olika konferenser, podcasts och kurser. Genom åren har det säkerligen blivit 50-100 föredrag om året. Alexander Ståhle, vd och tekn dr, som också är ansluten till flera talarförmedlingar (Talarforum, MySpeaker, Athenas, Speakers&Friends) är sannolikt en av Sveriges mest anlitande talare inom stadsplanering, fastigheter och trafik.

Senaste året har Alexander talat på bland annat följande event:
Beyond Zero City (Teknisk Museet), Gaturummet som vardagsrum (Handelskammaren), Smarta gator, Green Planagement (The Finnish Association of Landscape Industries), Kontorsmarknaden 2022 (Fastighetsvärlden/Space), Smarta gator i Sundbyberg (Sundbybergs stad), Ljusdagen (Belysningsbranschen), Vad är säkert i osäkra tider? (KSP/SCB), Cache Summit (BRAG Utah), Uppsaladagen (Uppsala Citysamverkan), Årskongress Sveriges stadsbyggare, Innerstaden (Stockholms byggnadsförening), Nordic Reatil Summit (Svensk Handel), Kommunala Lantmäteridagarna (Sveriges stadsbyggare), 3KHV-träff: Trygghet i samhällsplaneringen (Kalmar kommun), Gröna Plattan (Stockholms stad), Boverksdagarna (Boverket), 15-minutersstaden (Afry), Framtidens hållbara stad (Globala gymnasiet).

Se föredraget ’Framtidens hållbara städer’ från Miljömålskonferens 2022 (Länsstyrelsen Hallands län).

Här är några kommande föredrag:
Trafikfrågor i stadsbyggandet 21-22 mars
Life on Wheels 28 mars
Smart City Conference & Expo 2023 3-4 maj
Länsstyrelsernas plan- och bostadsdagar 24-25 maj (Lindholmen, Göteborg)

Vill du veta mer? Kontakta alexander.stahle@spacescape.se

Nu finns metod för 3-30-300

Publicerad den

Som en del av genomförandet av Regionplan för Skåne 2022-2040 har Region Skåne i samarbete med konsultföretagen Spacescape och Geografiska Informationsbyrån utvecklat och tillämpat GIS-baserade metoder för att analysera den urbana grönstrukturen baserat på 3-30-300-regeln. 3-30-300-regeln bygger på följande tre forskningsbaserade riktvärden för stadsgrönska; minst 3 bostadsnära träd, minst 30 % krontäckning i stadsdelen och maximalt 300 meter mellan bostad och grönområde. I rapporten finns redovisat analysmetodik, analyser av nio skånska tätorter samt exempel på hur planförslag kan analyseras.

Lär rapporten här.

Ny centrumvision för Straume

Publicerad den

Än en gång har Spacecape fått den stora äran att samarbeta med Vill arkitektur i Norge. I förra veckan presenterades vårt gemensamma förslag för ny centrumvision för Straume, en tätort utanför Bergen i Norge. Spacescape har framför allt jobbat med strategifrågor kring grön mobilitet kopplat till stadsform, gatuutformning och strategier för att gradvis förändra resvanor.

Läs mer om projektet här.