Nu startar vi Gävles gatuutvecklingsplan

Publicerad den

Som kanske första kommun i Sverige tar Gävle nu fram en gatuutvecklingsplan som ska sätta ramarna för stadens offentliga gaturum. Med gatuplanen kommer politiker och planerare att ha ett underlag för att prioritera och samordna gatuprojekt och se till att de fungerar tillsammans som ett system. Vi på Spacescape ser med glädje fram emot att vara en del av det här viktiga arbetet det kommande halvåret. Vi kommer analysera och ta fram förslag för gatutyper, trafiknät, parkering, stadsliv och stadsrum mm. Ramverket tas fram dialog med Gävleborna och kommunen. För oss är detta en naturlig fortsättning på vårt arbete med städernas gator, särskilt nu med stöd i vår Designguide för smarta gator.

Den långsiktiga utvecklingen av våra städer styrs i mångt och mycket av planer. Kommuner tar fram översiktsplaner, planprogram, detaljplaner, trafikplaner, grönplaner med mera. Dessa dokument ger vägledning i det komplexa arbete som stadsplanering är och ser till att olika instanser och projekt går åt samma håll. Anmärkningsvärt nog saknas dock ofta en övergripande och långsiktig plan för det stadselement där denna uppsjö av riktlinjer och krav ska realiseras i praktiken fås att fungera som en enhet. Städernas gator behöver en långsiktig utvecklingsplanering.

Det första steget i Gävles gatuutvecklingsplan består av att ta reda på vad Gävleborna själva tycker om sina gaturum idag. Via Placetoplan erbjuds invånare och näringsidkare en möjlighet att lämna sin syn på saken och samtidigt se vad andra har tyckt. Är du också nyfiken, eller kanske själv vill lämna dina åsikter, hittar du dialogen här.

Dialogen har även uppmärksammats lokalt i både tv och dagspress:

Lokala Nyheter Gävleborg – Idag 07:07 | SVT Play

Gävleborna får tycka till om stadens gator – Gefle Dagblad (gd.se)

Gävleborna får tycka till om stadens gator – Arbetarbladet

Var finns 15-minuters byn?

Publicerad den
Genomsnittligt antal servicekategorier som invånarna i tätorterna når inom 1 km

 

De senaste åren har landsbygdsfrågor blivit allt viktigare i många kommuners planering. Det finns ett intresse att möjliggöra utveckling i mindre orter, både för att svara på en efterfrågan om att bo på landsbygden men inte minst för att skapa förutsättningar att bibehålla och utveckla service och infrastruktur i mindre orter. Uppsala kommun arbetar med en ny översiktsplan och såg ett behov av att bättre förstå hur tillgången till service ser ut i kommunens mindre orter och landsbygdsområden, för att bättre kunna prioritera satsningar på kommunal service liksom nya utbyggnadsområden på landsbygden. Spacescape har på uppdrag av kommunen tagit analyserat skillnader i servicetillgång utifrån ett brett perspektiv där både tillgång till kommunal och offentlig service studeras med hjälp av finskalig geografiska data. Ett särskilt fokus ligger på service riktad till barn och unga.

Läs mer om studien och ladda ner rapporten här.

Stötta våra kollegor i Ukraina!

Publicerad den

Sedan ett år tillbaka då kriget i Ukraina inleddes har landets arkitekter snabbt fått anpassa sig till en ny verklighet. Långsiktigt står landet inför stora utmaningar att återuppbygga dess städer och utveckla kompetens kopplat till detta. För att stötta våra ukrainska kollegor initierar nu Spacescape, Urban Minds och Warm in the winter en insamlingskampanj till organisationen ReStart Ukraine. Kampanjen sker med stöd av Sveriges Arkitekter.

Vi är övertygade om att Restart Ukraine kommer vara en viktig plattform för samverkan mellan lokala samt internationella planerare och arkitekter i återuppbyggandet av landet. Men för att organisationen ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete behöver de finansiellt stöd.

Kampanjen startar den 2 februari då ett brev av organisationens grundare publiceras i tidskriften Arkitekten och pågår under hela februari. Swisha din gåva till nummer 123 207 95 98, märk bidraget med ”RestartUkraine”. Kontrollera att det står Sveriges Arkitekter som mottagare. Det går också bra att betala in direkt. Kontonumret är 5240 10 499 91. Det är dedikerat till insamlingen. Ange gärna företag/ditt namn.

Vi har valt att skänka 1000 kr per anställd. Med många bäckar små kan vi tillsammans lägga en grund för återuppbyggnaden av Ukraina!

Se även insändaren i Arkitekten 2/2- 2022 samt mer information på Sveriges arkitekter sida.

Behöver du trafikplanerare som kan stadsbyggnad och smarta gator?

Publicerad den

Spacescape har länge arbetat med trafikfrågor inom stadsbyggnad och stadsmiljöprojekt, oftast med fokus på stadsliv, gångtrafik och cykel. Allt från stora centralstationer, nya Slussen, nya Kiruna, Stockholm City, Oslos cykelstrategi, Linköpings trafikplan, Mobilitetsindex för Norra Djurgårdsstaden, Slakthusområdet, Sundbybergs stadskärna till nu senast Smarta gator och Framtidsgator. Under 2022 startade Spacescape en trafikavdelning med trafikplanerarna Vera Esaiasson och Petter Streijffert samt seniorkonsulten Sten Sedin. Tillsammans har de erfarenhet av trafikplanering i alla skeden, från övergripande nivå ned till detaljerad gatuprojektering.

Vera Esaiasson är utbildad civilingenjör vid LTH i Lund med inriktning på trafikplanering. Vera kan detaljutformning av gator från sin tidigare erfarenhet som projektör. Projekten på Spacescape har ofta fokus på trafikstrategier och gatuomvandling ur ett socialt och mänskligt perspektiv, där dialog med medborgare är en viktig komponent. Vera har även skrivit en prisbelönt masteruppsats om sommargågator och fortsätter nu att arbeta med forskningsprojektet Framtidsgatan.

Petter Streijffert är utbildad vid LTH i Lund med inriktning på trafikplanering. Han har tidigare erfarenhet av allt från gatuomvandlingskoncept till kapacitets- och mobilitetsanalyser i både tidiga och senare planeringsskeden. Petter har deltagit i flertalet olika trafikplaneringsprojekt såväl på kommunal som nationell nivå samt i den privata sektorn. Petter är huvudsakligen specialiserad på trafikutformning med hänsyn till gatans funktion, användning och design samt flödes- och kapacitetsanalyser.

Sten Sedin är en av Sveriges mest erfarna trafikplanerare. Sten arbetade 18 år på Stockholms gatukontor med bland gatusaneringarna av innerstaden och flera förorter, därefter på SL med stombussnätet, gatuutformningen och de blå bussarna. Som konsult har han arbetat på Stockholm konsult, Sweco och Tyréns. Sten har ritat minst 40 bussterminaler, Slussens trafiklösning, Spårväg City, Nya Odenplan. Sten har även undervisat i trafikplanering på KTH.

Behöver du en trafikplanerare i ditt projekt? Kontakta Petter Streijffert petter.streijffert@spacescape.se eller Vera Esaiasson vera.esaiasson@spacescape.se