Vi planerar och ritar landsbygdsutveckling

Publicerad den

Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun har beslutat att ta fram ett planprogram för orten Sundbyholm. Utvecklingen av orten ska ske med hänsyn till områdets befintliga karaktär och värden. Som en del i kommunens kartläggning av utgångspunkter och mål om en nära och tät dialog, har en tidig dialog genomförts med olika aktörer och intressenter i Sundbyholm. Dialogen syftade till att involvera tjänstepersoner, politiker, invånare, besökare och intressenter i ett tidigt skede för att framtagandet av en framtidsbild för Sundbyholms utveckling ska förankras under processens gång. Framtidsbilden syftar sedan till att fungera som en inriktning för framtagandet av ett planprogram för hela Sundbyholm.

Dialoger och workshops

Dialoger, intervjuer och workshops har utgjort en central del av arbetsprocessen för att forma visionen, framtidsbilden och strukturplanen för Sundbyholm. Detta har gett en god förståelse för hur Sundbyholm används och fungerar idag, dess nuvarande kvaliteter och brister liksom en bild av vad både nuvarande och nya invånare har för önskemål och ser för möjligheter men också farhågor med utvecklingen. Under den tidiga dialogen som hölls under hösten 2021, genomfördes fyra fokusgrupper och två öppna hus med näringsliv, nyckelintressenter, boende och föreningsliv. En workshop där olika scenarier kring framtidsbilder för Sundbyholm presenterades gav underlag till en diskussion om vad framtidens Sundbyholm kan vara. Under våren 2022 hölls två öppna hus där allmänheten bjöds in och en dialogplattform fanns tillgänglig där 140 svarande deltog. Ytterligare en workshop där tre olika strukturscenarier togs fram som diskussionsunderlag, gav deltagarna möjlighet att rita egna strukturer och placera ut bebyggelse liksom målpunkter och aktiviteter i området. Utöver dessa dialoger och workshops har ett flertal intervjuer kontinuerligt hållits med olika parter som på olika vis har intressen i projektet och som har kunnat ge kunskap in i processen.

Framtidsbild

Framtidsbilden för Sundbyholm har utvecklats med utgångspunkt i mål för hållbar utveckling såväl som kommunala mål och viktiga medskick från den tidiga dialogen med boende, verksamma och nyckelintressenter i Sundbyholm. Den övergripande visionen för Sundbyholm är ”Lantlig idyll som möjliggör en hållbar livsstil”. Visionen är sedan uppdelad i fyra perspektiv som ringar in Sundbyholms framtidskaraktär; ”Väv av gröna grannskap”, Hållbarlandsortsrevolution”, ”Mälarnära destination” och ”Aktivt lantliv” som förhåller sig till Sundbyholms utveckling av bebyggelse, grönstruktur, mötesplatser, service, kommunikationer och identitet.

Utbyggnadsanalys

Parallellt med dialogarbetet utförde Spacescape en utbyggnadsanalys utifrån de lokala förutsättningar som finns i Sundbyholm. Utbyggnadsanalysen tar sin utgångspunkt i hur Sundbyholm ser ut och fungerar idag och hur en bebyggelseutveckling kan bygga vidare och stärka de befintliga kvaliteterna, vilket är viktigt för att skapa robusta, resurseffektiva och långsiktigt hållbara stads- och ortsstrukturer. Modellen utgår från att utbyggnad sker i spänningsfältet mellan drivkrafter och begränsningar. Drivkrafter kan sägas beskriva var det finns efterfrågan att bygga och begränsningar svarar på var det inte går att bygga. Drivkrafter delas in i behov och tryck medan begränsningar delas in i frihet och utrymme. Genom att överlagra drivkrafter och begränsningar kunde byggbar mark identifieras. Utgångspunkten är att utbyggnadsytor identifieras då de sammanvägda drivkrafterna är större än de sammanvägda begränsningarna. I Sundbyholm lyfte analysen fram tre möjliga utbyggnadsområden vilka sedan bearbetades till en sammanhängande strukturplan där hänsyn togs till gators och vägars utformning, det lokala gatunätets finmaskighet, bebyggelseplacering samt gröna och blå ytors funktioner och utbredning.

Strukturplan

Idag består Sundbyholm av flera olika delområden. Strukturplanen skapar ett sammanhållet Sundbyholm, där nya kopplingar och stråk väver samman olika delar och tillgängliggör viktiga platser och målpunkter. En tätare och mer sammanhållen struktur möjliggör utveckling av viss service så som förskola och skola, men även småskalig verksamhet. Destinationen Sundbyholm med slottet, travet och hamnens verksamheter stärks genom tydligare kopplingar mellan målpunkterna liksom till målpunkterna. Gröna samband i form av kilar säkrar möjlighet för spridning av växter och djur. Stora delar av det befintliga natur- och odlingslandskapet bevaras och formar tillsammans ett grönt nätverk med rekreativa grönytor, närvaro av grönska och vida vyer där kulturlandskapet och Kafjärden lyfts fram. Närheten till Mälarens rekreativa och vattennära miljöer stärks också både med nya kopplingar och med ett längsgående strandstråk. Genom att skapa ett sammanhängande Sundbyholm där den bevarade odlingsmarken och naturmarken utgör en viktig och kvalitativ del av ortsväven och där befintliga målpunkter stärks och nya mötesplatser läggs till, kan framtidens Sundbyholm utgöra en del av Eskilstunas långsiktigt hållbara landsortsutveckling.

Frågor om landsbygdsplanering kontakta alexander.stahle@spacescape.se

Spacescape har startat ett seniorråd

Publicerad den

Spacescape är ett forskningsdrivet konsultföretag inom stadsbyggnad som bygger på kunskap, fakta och erfarenhet. För att kunna få en bild av stadsbyggandets utmaningar och utvecklingsmöjligheter i framtiden är det viktigt att ta till vara den främsta kompetensen inom fältet. Vi har därför startat ett seniorråd där vi engagerat tre mycket erfarna praktiker inom stadsbyggnad, offentliga rum och trafik. Seniorrådets uppgift är att komma med inspiration och kritik på vårt arbete, göra framtidsspaningar, ge nya kontakter samt vara en erfarenhetsbank. ”Jag ser mycket fram emot arbetet med Spacescape och seniorrådet” säger Jan Enfors, tidigare stadsarkitekt i Sollentuna. Vi på Spacescape är mycket peppade för seniorrådet, som vi redan engagerat i projektet Framtidsgatan. Vi kommer även anordna kunskapsseminarier med seniorrådet framöver.

I seniorrådet ingår:

Jan Enfors, arkitekt
Jan Enfors är tidigare stadsarkitekt i Sollentuna kommun, där han arbetat i 23 år med alla typer av stadsbyggnadsprojekt. Innan dess arbetade han med stadsförnyelse och offentliga rum i Kalmar kommun samt på Bergs Arkitektkontor med bland annat Globen och Arlanda. Jan är vidareutbildad på Konsthögskolan och har även undervisat på KTH Arkitekturskolan.

Elisabeth Rosenquist Saidac, landskapsarkitekt
Elisabeth Rosenquist Saidac, är tidigare stadsträdgårdsmästare i Stockholms stad med ansvar för utvecklingen av parker och offentliga rum i staden. Hon har också varit ansvarig landskapsarkitekt på Vägverket Region Stockholm. Elisabeth har även arbetat på flera konsultföretag som gestaltande och utredande landskapsarkitekt på Ramböll, FFNS, Sture Koinberg och Bauer & Karon Landskapsarkitekter.

Sten Sedin, trafikplanerare
Sten Sedin är en av Sveriges mest erfarna trafikplanerare. Sten arbetade 18 år på Stockholms gatukontor med bland gatusaneringarna av innerstaden och flera förorter, därefter på SL med stombussnätet, gatuutformningen och de blå bussarna. Som konsult har han arbetat på Stockholm konsult, Sweco och Tyréns. Sten har ritat minst 35 bussterminaler, Slussens trafiklösning, Spårväg City, Nya Odenplan. Sten har även undervisat i trafikplanering på KTH.

För övrigt kommer vi i närtid även starta ett juniorråd…

Full fart med Framtidsgatorna

Publicerad den

Det Vinnova-finansierade projektet Framtidsgatan har nu kommit igång ordentligt. Alla fem framtidsgator är under planering, flera observationer och dialoger har redan genomförts. Syftet med projektet är att hitta metoder för snabb gatuomvandling och eftersom vi planerar byggstarter våren 2023 så går nu projektarbetet med full fart. Allt sker i tätt samarbete mellan konsulterna Spacescape, Edge, Norconsult och kommunerna Stockholms stad, Umeå kommun och Göteborgs stad. Här är en lägesrapport och länkar till dialogerna och mer information.

Stockholm

Framtidsgatorna är Roslagsgatan i Vasastaden och Helsingforsgatan i Akalla. Ritningar håller nu på att tas fram. Platsobservationer har genomförts. Förslagsdialog pågår. Byggstart våren 2023.

Förslag för Framtidsgatan Roslagsgatan i Akalla
Förslag för Framtidsgatan Roslagsgatan i Vasastaden

Se medborgardialoger om nuläget:
https://www.placetoplan.se/helsingforsgatan-ide
https://www.placetoplan.se/roslagsgatan-ide

Se medborgardialoger om förslagen:
https://www.placetoplan.se/roslagsgatan
https://www.placetoplan.se/helsingforsgatan

Läs mer på kommunens projektsidor:
https://vaxer.stockholm/projekt/framtidsgatan-roslagsgatan
https://vaxer.stockholm/projekt/framtidsgatan-helsingforsgatan

Umeå

Framtidsgatorna är Storgatan i City och Västra Esplanaden. Platsobservationer har genomförts på gatorna. Dialog om nuläget har genomförts om Storgatan. Byggstart Storgatan våren 2023.

Se medborgardialogen om nuläget:
https://www.placetoplan.se/storgatan

Göteborg

Framtidsgatan är Herkulesgatan i Kville. Platsobservationer och nulägesdialog genomförs. Byggstart våren 2023.

Se medborgardialogen om nuläget:
https://www.placetoplan.se/herkulesgatan

Läs mer på kommunens projektsida:
https://stadsutveckling.goteborg.se/resande-och-infrastruktur/nyheter/projekt-framtidsgatan/

___________________

Frågor om projektet skickas till projektledare Alexander Ståhle på Spacescape alexander.stahle@spacescape.se

Framtidsgatan drar igång i Göteborg

Publicerad den

Nu drar Framtidsgatan igång i Göteborg! Under veckan utför vi gång-, vistelse och trafikmätningar på Herkulesgatan i Kvillestaden.

Planen är att till våren påbörja ombyggnad av gatan till förmån för mer plats för gång, vistelse och grönska. När gatan är ombyggd kommer en utvärdering av hur den används, upplevs och fungerar jämfört med idag att göras.

Utöver undersökningarna på plats genomförs också en webbaserad dialog via Placetoplan där allmänheten (boende, besökare och användare av gatan) kan dela med sig om vad de tycker är bra med gatan, men också lämna synpunkter, idéer och förslag på vad som skulle kunna förbättras.

Dialogen kommer sedan ligga till grund för en förslagsskiss som medborgarna kommer ha möjlighet att lämna synpunkter på innan den slutliga utformningen av gatorna tas fram och byggnationen sätter igång.

Parallellt med planeringen i Göteborg ska även två gator i Stockholm och två gator i Umeå bli Framtidsgator. Läs mer här.

Spacescape har varit i Oslo

Publicerad den

Vi var på en mycket intressant och upplevelserik studieresa till Oslo 31 aug – 2 sept.

Dag 1 vandrade vi längs Fjordbyen, Barcode, Bjørvika och Bispevika som vi också har analyserat och dagen avslutades med bad på Sørenga havsbad.

Dag 2 fick vi en inspirerande föreläsning av Alf Waage på Oslo kommune som berättade om projektet Bilfritt byliv. Därefter gick vi och såg flera av gatuprojekten, bl.a. Kirkegata och Grønland – fina förebilder till vårt projekt Framtidsgatan. På eftermiddagen gick vi upp längs vackra Akerselva via Vulkan till Arkitektur- og designhøgskolen där vi fick en föreläsning av professor emeritus och tidigare rektor Karl Otto Ellefsen om Oslos stadsbyggnadshistoria. Dagen slutade i det myllrande Grünerløkka.

Dag 3 hyrde vi cyklar och fick en fantastisk tur med trafik- och fd cykeldirektör Rune Gjøs. Vi fick se flera imponerande projekt som genomförts efter vår cykelstrategi för Oslo som vi på Spacescape tog fram 2014. Flertalet undersökningar visar att strategin och investeringarna verkligen har haft effekt på cyklandet och på Oslobornas syn på cykelnätet. Så kul! Vi tittade på det nya stadsbyggnadsprojektet Hovinbyn som har flera fina nya stadsrum och bebyggelsetyper. Dagen avslutades med ett besök på arkitektkontoret Snøhetta där diskussioner fördes om framtida samarbeten.

Så ja, vi är väldigt glada och nöjda med vår tur – och hoppas på fler projekt i Norge framöver.