Vi är med och vinner planpriset igen!

Publicerad den

Spacescape är med att vinna planpriset för andra året i rad. Sveriges Arkitekters planpris 2017 har gått till projekt Södra Skanstull i Stockholm. Beställare var Stockholms stad och genomfördes av White Arkitekter och Spacescape gemensamt i samarbete med flera andra konsulter. Spacescape genomförde redan 2013 en förstudie på uppdrag av Skanska. Förstudien innefattade hela området Skanstull och Gullmarsplan och fick arbetsnamnet Skansgull. 2014 gjorde vi en mer detaljerad nulägesanalys av södra Skanstull som ett underlag till planprogrammet. Under 2015-2016 arbetade vi tillsammans i designprocessen med White för att ta fram det slutliga förslaget som vi också konsekvensanalyserade.

Spacescapes nulägesanalys

Spacescapes plankonsekvensanalys

Spacescapes förstudie Skansgull

Läs mer om projektet här och juryns motivering!

Vi arbetar med landsbygds- och skärgårdsstrategin

Publicerad den

Spacescape har av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen fått uppdraget att utveckla Stockholmsregionens landsbygds- och skärgårdsstrategi. Insatsen handlar om att bearbeta strategin utifrån remissvar som inkommit under samrådstiden.

Landsbygds- och skärgårdsstrategin ska fungera för såväl landstinget som regionala och lokala aktörer med syfte att stärka möjligheten att bo och verka i dessa glesare befolkade områden. Fokus ligger på frågor som rör bostäder, service, kommunikationer och arbetstillfällen. Strategin relaterar till RUFS 2050-processen som ett fördjupande och kompletterande dokument med eget remissförfarande. I utställningsförslaget av RUFS 2050 har landsbygden fått ökat utrymme, vad gäller såväl tillväxtfrågor som rumsliga avvägningar. Här beskrivs att en hållbar landsbygdsutveckling förutsätter fungerande samhällen med kollektivtrafik, lokal service, arbetsmöjligheter och fungerande VA-försörjning. Planen belyser att det är viktigt att värdefull jordbruksmark värnas för kommande generationer.