Sweden’s biggest research project on Smart Streets

Publicerad den

Two universities (KTH, Chalmers), one research institute (VTI) and three consultancies (Spacescape, White, Sweco) just got 9 Mn kronor (1 Mn USD) from VINNOVA Sweden’s Innovation Agency to research on new models for smart streets.

Our cities consist of 20-30% streets, a gigantic infrastructure that must be maintained and developed. Five mega trends will affect the city’s streets in the future and require new ”smart” solutions.

 • Urbanization places higher demands on street´s functionality such as quality of life, safety and use with increased focus on efficient just transportation such as walking, cycling and public transport as well as energy efficient and climate-friendly freight and waste management.
 • Digitalization creates opportunities for autonomously shared electrified transport of goods and people as well as new mobility services and new street demands.
 • Electrification of buildings and vehicles places new demands on the electricity network’s capacity and infrastructure, as well as on the street environment with charging stations and maintenance.
 • Climate change means that streets need to be adapted for varying and difficult water, snow / ice and heating conditions, as well as contributing ecosystem services.
 • Segregation must decrease, and streets can help integrate the city through improved links both within and between urban neighborhoods.

The Smart Streets project aims at developing models for multifunctional streets that can be used for reconstruction and new construction, meeting the challenges of future urbanization, digitization, electrification, segregation and climate change.

The project will:

 • Gather knowledge and experience on the multifunctionality of different street types and technical frameworks for transport, energy, ICT, VA, tidal, ecosystem services, city life, operation, maintenance, focusing on newly built or newly rebuilt streets.
 • Develop models and typing solutions for the futures Smart Streets in consultation with state, county, municipal, consultancies, construction companies, transport companies, property owners, and user focus groups.
 • Develop a street functionality index and evaluate the street models on technical and functional sustainability
 • Create a driving simulator that allows you to drive, walk and cycle in developed models, and implement workshops with this as a tool
 • Develop a Design Guide for Smart Streets in Swedish urban areas that cover renovation and newbuilding processes and list possible test beds in Swedish urban areas.

The project involves a large number of actors, public and private, so an important purpose of the project is also better collaboration and understanding in street development, between engineers, architects, planners, businessmen, economists and users.

Questions:
Alexander Ståhle, School of Architecture KTH
alexander.stahle@spacescape.se
+46 70 699 53 10

Klartecken för stort forskningsprojekt om smarta gator

Publicerad den

En koalition bestående av KTH, Chalmers, VTI, Spacescape, Sweco och White har beviljats 9 miljoner från VINNOVA för att i tre år forska om nya modeller för smarta gator.

Våra städer består till 20-30% av gator, en omfattande infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Fem megatrender kommer påverka stadens gator i framtiden och kräver nya ”smarta” lösningar.

 • Urbaniseringen ställer högre krav på gators bidrag till livskvalitet, närhet, säkerhet och mångfunktionalitet med ökat fokus på yteffektiva jämlika transporter som gång, cykel och kollektivtrafik samt smidiga, energieffektiva och klimatsmarta gods- och avfallstransporter
 • Digitaliseringen skapar möjligheter för autonoma delade elektrifierade transporter av gods och människor samt nya mobilitetstjänster och därmed krav på gatorna.
 • Elektrifieringen av hushåll och fordon ställer nya krav på elnätet dess kapacitet och infrastruktur, samt på gatumiljön med laddningsstationer och underhåll.
 • Klimatförändringar innebär att gator måste anpassas för varierande och svårförutsebara vatten-, snö/is och värmeförhållanden, samt bidra med ekosystemtjänster.
 • Segregationen måste minska och där kan gator bidra att integrera staden genom förbättrade länkar både inom och mellan olika stadsdelar.

Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation, och som möter utmaningarna med framtida urbanisering, digitalisering, elektrifiering, segregation och klimatförändringar.

Projektet ska:

 • Sammanställa kunskap och erfarenheter om olika gatutypers mångfunktionalitet och tekniska ramverk för transport, energi, ICT, VA, dagvatten, ekosystemtjänster, stadsliv, drift, underhåll, med fokus på nybyggda eller nyligen ombyggda gator.
 • Ta fram modeller och typlösningar för framtidens smarta gator i samråd med fokusgrupper från stat, landstig, kommun, konsulter, byggföretag, transportföretag, fastighetsägare, och brukare.
 • Ta fram ett gatufunktionalitetsindex och utvärdera gatumodellernas byggnadstekniska och konstruktiva hållbarhet
 • Ta fram en körsimulator som gör det möjligt att köra, gå och cykla i framtagna modeller, samt genomföra workshops med denna som verktyg
 • Ta fram en guide för smarta gator i svenska tätorter som täcker in ombyggnads- och nybyggnadsprocesser samt lista möjliga testbeds i svenska tätorter.

I projektet involveras en stor mängd av samhällsplaneringens aktörer, offentliga och privata, så ett övergivande syfte med projektet är också bättre samverkan och samförstånd inom gatuplaneringen, mellan ingenjörer, arkitekter, planerare, näringsidkare, ekonomer och brukare.

”Gator är städernas viktigaste infrastruktur. Vi vill sätta en ny evidensbaserad standard för framtidens smarta levande gator.” säger projektledare Alexander Ståhle på KTH.

Frågor:
Alexander Ståhle, tekn dr, Arkitekturskolan KTH
alexander.stahle@spacescape.se
+46 706995310