Go Gotland!

Publicerad den

Gotland är i en expansiv fas och har tydliga målsättningar och drivkrafter att växa, i synnerhet i och kring Visby. Spacescape har inlett ett samarbete med Region Gotland för att stötta i planeringen och utvecklingen. Vi har genomfört workshops och föreläsningar och kommer under våren att arbeta med Bostadsförsörjningsplanen, den nya översiktsplanen och strukturbild för Gotland samt medborgardialoger om utvecklingen av Visby Hamn. De som kommer att jobba med detta är Alexander Ståhle, Helena Lundin Kleberg, Karin Lundgren och vår egen gotlänning Oskar Sirland.

Frågor?
Alexander Ståhle
alexander.stahle@spacescape.se
070-6995319

Tillväxtskapande stadskvaliteter i Skåne

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med Ramböll fått uppdraget att analysera bostadsmarknad, kontorsmarknad och handel i fem skånska tätorter. Bakgrunden är den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 som har som målsättning om att Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor och att Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur. Skånes attraktionskraft finns i de enskilda delarna och i tillgängligheten mellan dem. Genom att identifiera och utveckla det unika i varje ort och plats kan attraktiva miljöer utvecklas, som stärker och kompletterar varandra. För detta behövs gemensam kunskap och förståelse för stadsbyggandets möjligheter att skapa attraktivitet och hur det kan göras gemensamt. Såväl offentliga som privata aktörer behöver metoder för att med större precision gemensamt kunna skapa planeringsmässiga förutsättningar för att bygga attraktiva stadsmiljöer, och samtidigt kunna bidra till att stimulera marknadsmässiga förutsättningar för stadsutveckling. Syftet är att det offentliga och privata tillsammans ska lära om förutsättningarna för, efterfrågan på och upplevelsen av attraktivitet och att projektet på så vis ska bidra till att det skapas stadsmiljöer som stärker Skånes attraktionskraft. Projektet ska även innebära ett utbyte som leder till en ökad förståelse för varandras roller. Projektet finansieras av Tillväxtverket och ingående parter; Helsingborgs stad, Kristianstad, Hässleholm, Simrishamn och Tomelilla kommuner, samt Sveriges byggindustrier Syd och projektägare Region Skåne.

Frågor om projektet?
Kontakta Alexander Ståhle, alexander.stahle@spacescape.se, 070-69935319

Uppföljning av trygghetsåtgärder på uppdrag av ArkDes

Publicerad den

På uppdrag av ArkDes ska Spacescape analysera effekterna av åtgärder i stadsmiljön som syftat till att öka den upplevda tryggheten. Projekten och platserna som ska studeras är Tjejtrappen på Gustav Adolfs torg och Furutorpsplatsen i Helsingborg, Woodhills gångtunnel i Huddinge och gångtunneln Noorsken i Fisksätra. För att kunna dra slutsatser kommer intervjuer och platsobservationer att genomföras i december och januari. Resultatet presenteras på konferensen Tryggare kan ingen vara den 15 februari 2019. Konferensen kommer att lyfta olika perspektiv på hur arkitektur, planering och design kan bidra till ökad trygghet i fysisk miljö och offentliga rum.

Frågor om projektet besvaras av Karin Lundgren karin.lundgren@spacescape.se