Workshop för deltagare i Sidas International Training Programme

Publicerad den

I september höll Spacescape en workshop för deltagare i ett av Sidas International Training Programme (ITP). Just detta program hölls av SKL International och ICLD (International Centre for Local Democracy) på temat Symbio City och urbana hållbarhetsfrågor. De 25 deltagarna kom från 10 olika städer i Ukraina, Makedonien, Serbien och Turkiet och hos Spacescape fick de bl.a. ta del av metoder för att mäta och bedöma stads- och platskvaliteter.

Läs mer om;

Sidas ITP här

ICLD här

SKL International här

Hur skapar vi stadskvaliteter i Framtidens Göteborg?

Publicerad den

Koncernen Framtiden, som ägs av Göteborgs Stad, förvaltar idag ett bestånd av 71 300 hyresrätter runt om i Göteborg. Det nuvarande målet för nyproduktion är 1 400 bostäder per år. I arbetet med att verka för en stadsutveckling som ökar stadskvaliteterna och bidrar till en mer jämlik och attraktiv stad har Spacescape fått uppdraget att kartlägga dagens stadskvaliteter i Biskopsgården, Angered-Hammarkullen  och Tynnered. Tillsammans med Evidens kommer Spacescape också att utveckla en modell för att skatta förändrade fastighetsvärden i olika förtätningsscenarior men också belysa de olika scenariernas betydelse för koncernens bostadsmål och stadsdelarnas stadskvalitet.

En viktig utgångspunkt för projektet är utredningen ”Värdeskapande stadsutveckling” som genomfördes under 2017. Läs rapporten här.

Södra Skanstull nomineras till planpriset 2017

Publicerad den

Planprogrammet för Södra Skanstull har nominerats till Sveriges Arkitekters Planpris 2017. Planen har tagits fram av White arkitekter och Spacescape har varit analysstöd i frågor som tillgänglighet, rekreation, trygghet och handel samt deltagit i designprocessen i en serie workshops.

Planen knyter ihop östra och västra Skanstull men också Södermalm med den framväxande Söderstaden kring Slakthusområdet. Strategin är att göra Skansbron till stadsgata med entréer och öppna ett nytt öst-västligt tvärstråk för gående och cyklar under broarna. Ny bebyggelse i form av 750 bostäder, kontor, hotell, kultur och idrott samt nya gator, torg och parker bidrar till att utvidga Södermalms stadsliv söder ut. Samtidigt förbättras tillgängligheten till platsens grönska, idrott och till Årstaviken.

Läs mer om planförslaget här

Läs mer om Spacescapes utredningar här

Eva Minoura är en av skribenterna i boken ”Höra hemma-om det bostadspolitiska dilemmat”

Publicerad den

Sedan 2016 har ArkDes fört debatten om bostadspolitikens roll och bostadsbyggandets utmaningar under temat Bo. Nu. Då. Den 31 augusti släpptes boken ”Höra Hemma – om det bostadspolitiska dilemmat”. Eva Minoura hos Spacescape var en av 39 skribenter som ringar in några av de utmaningar som Sverige står inför med koppling till arkitektur och hållbar samhällsutveckling. Är flerbostadshusens gårdar allas eller ingens?  Evas kapitel är en betraktelse över inramningens sociala funktion i att främja gemensamhet och möten.

Läs mer på ArkDes hemsida!

Ny evidensbaserad NKI på webben

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med Evimetrix och Sollentunahem tagit fram en ny webbaserad modell för att generera ett så kallat Nöjd Kund Index (NKI). Modellen innebär en kombination av den traditionella NKI-metoden, där boende bl.a. kan betygsätta sin boendemiljö och upplevd service, tillsammans med en kartfunktion där de kan berätta om platsspecifika kvaliteter och förbättringsåtgärder.

Se modellen här!