Huddinges nya översiktsplan är ute på samråd

Publicerad den
Strukturbild med förslag och rekommendationer för ett sammanhängande Huddinge.

 

Spacescape har under året tagit fram underlag till Huddinges förslag till ny översiktsplan. Samrådsförslaget är öppet för synpunkter mellan 3 december och 3 mars. Spacescapes arbete har bland annat innefattat analyser av kommunens tillgång till samhällsservice och mötesplatser och mynnat ut i planeringsstrategier för att uppnå jämlika livsvillkor i kommunens olika delar samt för att skapa en rumsligt och socialt sammanhängande kommun. Samrådsförslaget finns att läsa här.

Läs mer om vårt arbete med ett sammanhängande Huddinge här.

Två nya ramavtal för översiktsplanering

Publicerad den

Spacescape har tecknat ramavtal med Uppsala kommun och Västerås kommun gällande tjänster för översiktsplanering. Båda kommunerna har inlett arbeten med att ta fram nya kommuntäckande översiktsplaner och vi ser fram emot att vara med i det arbetet. I Uppsala kommer vi under våren bland annat ta fram olika ÖP-scenarier och studera konsekvenserna av olika utvecklingsriktningar, utveckla ett verktyg för att analysera klimatpåverkan i översiktsplaneringen och genomföra dialoger kring användning av närnatur i kommunens mindre tätorter.

I Västerås arbetar vi bland annat med att utveckla och analysera alternativa bebyggelsestrukturer i kommunen samt att tillsammans med Nyréns arkitekter göra en kommuntäckande landskapsanalys.

Läs gärna mer om några av våra redan genomförda projekt i Uppsala här:

Indikatorer för Uppsala översiktsplan

Service och mötesplatser i Uppsala

Sociala indikatorer i Uppsala

Värdering av bostadsläget

Här körs det minst bil i Stockholm

Publicerad den

I forskningsprojektet Bostadsläget som drivs av Spacescape tillsammans med Trivector, Valueguard och Evidens med finansiering från Energimyndigheten har vi sammanställt resvanedata från de senaste storskaliga resvaneundersökningarna i Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Uppsala kommun. För att undersöka lägets betydelse för hushållens transportkostnader har vi bland annat studerat reslängd med olika färdmedel som bil, kollektivtrafik, cykel och gång.

I Region Stockholm är det totala resandet i genomsnitt drygt 35 km per person och dag, varav mer än hälften av reslängden sker med bil. Men, det skiljer sig avsevärt beroende på var i regionen bostaden ligger. De platser där det körs mest bil återfinns inte oväntat i de yttre delarna av regionen. I Turinge utanför Nykvarn, Margretelund utanför Åkersberga och Frötuna utanför Norrtälje spenderas exempelvis i genomsnitt över en timme per dag i bilen. I Saltarö-Skärmarö på Värmdö spenderas över två timmar i bilen varje dag, vilket är mest i hela regionen.

I centrala delar av regionen med god tillgång till kollektivtrafik är resandet mindre med bil och större med andra färdmedel. Kring Gullmarsplan är resorna bara 2,5 km med bil och i genomsnitt 5 min spenderas i bilen varje dag. Istället reser de i genomsnitt ca 2 mil och spenderar ca 1 timme och 25 minuter i kollektivtrafiken varje dag. I Stockholms innerstad sker generellt fler resor med gång eller cykel. Störst är andelen gång- och cykelresor på Norrmalm, Vasastaden och Östermalm där över hälften av alla resor är gång- eller cykelresor.

Dessa mönster återkommer i Göteborg och Uppsala. På landsbygden, i mindre tätorter långt från regionkärnan samt i vissa småhusområden i ytterkanten av den centrala tätorten spenderas uppemot en timme i bilen varje dag. I centrala delar av Göteborg och Uppsala reser de mer med kollektivtrafik, gång och cykel och spenderar i genomsnitt ca 10 m i bilen varje dag.

Att ha nära till vardagens målpunkter och stadens utbud av arbetsplatser och service är onekligen något som underlättar vardagslivet och gör så att många slipper resa långa sträckor eller blir bundna till vissa färdmedel. Det minskar inte bara utsläpp och klimatpåverkan utan värderas även högt när vi väljer bostad. Det som sparas i restid och transportkostnader får en istället betala i bostadskostnader – tillsammans utgör de den totala lägeskostnad som betalas för att bo på en plats i staden.

Kartorna visar den genomsnittliga restiden per person och dygn med bil respektive kollektivtrafik samt andel av alla resor som sker med gång och cykel i Stockholmsregionen.

Frågor om projektet skickas till joel.hernback@spacescape.se