Nytt forskningsprojekt ska utveckla värdeverktyg för gator

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med RISE och Placetoplan fått nytt anslag av Vinnova för att utveckla ett analysverktyg för värdering av gator. Inom Vinnovas missionsområde ”Hälsosam och hållbar mobilitet” har det identifierats ett behov av att ta fram en värdemodell för gator, som kan synliggöra de värden som gators utformning och användning kan ha bäring på. Detta projekt syftar till att göra detta genom att baserat på tillgänglig forskning, stärka svenska kommuners förmåga att arbeta med att analysera sociala, ekonomiska och miljömässiga värden och effekter av åtgärder i gaturum.

Värdeverktyget ska bestå av tydliga begreppsdefinitioner, metodbeskrivning och forskning och ge ett praktiskt användbart mät- och analysverktyg för planering, utformning, anläggning och förvaltning av gator. Verktyget ska utöver kommuner även möjliggöra att centrala samhällsaktörer som är delaktiga i gators utveckling; fastighetsägare, företag, föreningar och medborgare kan samlas kring en gemensam lägesbild och referenspunkts som kan ligga till grund för att utvärdera och forma hållbara lösningar för framtiden. Projektet väntas även på sikt medföra en stärkt förmåga hos kommuner att skapa sig lägesbild över hur olika värden i gaturummet förhåller sig till varandra.

Projektet har följande mål:

1. Sammanställning av befintlig forskning om värden och effekter av åtgärder i gator
2. Ökad förståelse för svenska kommuners behov och förutsättningar inom värdemätning och analys av gator
3. Utveckling av en värdemodell med tillhörande begreppsdefinitioner, mät och analysmetoder som kan användas som gemensam referenspunkt för värdering och mätningar av effekter i stadsutveckling
4. Ett praktiskt användbart analysverktyg med tillhörande metodstöd som motsvarar kommuners behov för värdemätning och analys av gator

Frågor om projeket skickas till alexander.stahle@spacescape.se

Spacescape utvecklar klimatkalkyl för översiktsplanering

Publicerad den

 

I samband med ny översiktsplan för Uppsala finns behov av att öka förståelsen för hur olika strukturscenarier påverka framtida CO2-utsläpp. För att ta reda på detta har Spacescape, i samarbete med IVL och SLU, fått i uppdrag att ta fram en klimatkalkyl för att i tidiga skeden kunna utsläpp från såväl bygg-anläggningssektorn, transportsektorn och markanvändningssektorn. Totalt sett står dessa tre sektorer för en stor del av Sveriges utsläpp. Klimatkalkylen blir därmed ett viktigt underlag inför beslut om hur kommunen bör växa i samklang med klimatmålen.

För mer information om kommande metodutveckling och plananalyser med Spacescapes klimatkalkyl, kontakta Tobiad Nordström, tobias.nordstrom@spacescape.se

Vi firar internationella GIS-dagen!

Publicerad den

Idag är det internationella GIS-dagen och vi firar med ett smakprov på både rykande färska kartor från aktuella projekt och några gamla årgångskartor som aldrig går ur tiden.

1. I ett pågående arbete i Trelleborg analyserar vi stadsrum och stadsstrukturer. Med hjälp av fastighetsgränser och inventering beskriver kartan fastigheternas bredd mot gatan, något som kan sägas fånga en upplevelse av småskaliga gaturum, gåvänlighet och möjligheter till ett varierat utbud.

2. En karta från vår cykelstrategi för Oslo från 2016. Med hjälp av stadsrumsanalyser av täthet och stråk, tillsammans med data för olika typer av kvällsaktiva verksamheter beskriver vi grundläggande stadsrumspotential för trygghet.

3. Hur många delar på de gröna stadsrummen? I en karta över besökstryck på Stockholms grönområden visar vi antalet boende inom 500 meter från respektive yta, dividerat med mängden grönyta som nås inom samma avstånd.

4. Var kan nya höga hus byggas? Baserat på analyser av stadsrum och stadsbild identifieras områden där höga hus kan prövas i Eskilstuna. Grafiken är vald för att både tydliggöra vilka områden som är aktuella och samtidigt undvika knivskarpa gränser, eftersom mer detaljerade platsanalyser krävs innan ett nytt höghus är på plats.

5. Täthet är städers kanske mest grundläggande egenskap. Vi brukar ofta beskriva täthet som en koncentration av boende och arbetsplatser och mäta det med hjälp av registerdata för dag- och nattbefolkning. Men under pandemin vändes dessa begrepp ut och in. Vad händer när dagbefolkningen inte längre reser till arbetet? Med hjälp av nationella yrkesregistret på DESO-områden kan vi analysera skillnader i tillgänglig befolkning före och under pandemin.

Eskilstunas översiktsplan med hållbarhetsbedömning är antagen

Publicerad den

Spacescape har sedan 2019 arbetat med Eskilstunas översiktsplan, genom en hållbarhetsbedömning inklusive strategisk miljöbedömning. Som en del i arbetet har också en utbyggnadsanalys  genomförts, liksom en Guide för höga hus. Översiktsplanen är nu antagen och finns att läsa här.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhetsbedömningen

Läs mer om vårt arbete med utbyggnadsanalysen

Läs mer om vårt arbete med Guide för höga hus

Framtidsgatan får nytt anslag av Vinnova

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med Edge, Norconsult, IVL, Stockholms stad, Umeå kommun, Göteborgs stad och Framtiden Byggutveckling fått 4,2 miljoner från Vinnova för projektet Framtidsgatan. Projektet Framtidsgatan kommer att ta fram strategier och principer för snabb gatuomvandling i stor skala, modeller för enkla gatuprojekt, bygga prototyper på plats i Stockholm, Göteborg och Umeå, samt utvärdera dessa och ta fram en designguide. Designlösningarna ska skapa nya attraktiva livsmiljöer, som är mångfunktionella, klimatanpassade, inkluderande, resurseffektiva och estetiskt tilltalande för att vara hållbara.

Mätmodellen som utvecklats inom projektet Smarta gator används för projektutvärdering. Designprocessen ska inkludera många olika användare och skapa en effektiv projektorganisation. Designguiden med ny kunskap och innovation för Framtidsgatan syftar till att utveckla och effektivisera kommunal och nationell gatuplanering, dess handböcker och regelverk. Allt detta sker i tät samverkan mellan alla projektparter och deras stora kontaktnät.

När projektet Framtidsgatan färdigställts har flera gatuprojekt genomförts. Flera gator i Stockholm, Göteborg och Umeå har då omvandlats till grönare hälsosammare vackrare och mer inkluderande platser, bättre anpassade till framtida klimatförändringar och med mer plats för stadsliv, gående, cyklande, lek och utevistelse. Målsättningen är att de deltagande kommunerna Stockholm, Göteborg och Umeå då har ökat sin omställningskapacitet och därmed kan göra fler och snabbare gatuomvandlingar i stor skala. Designguiden, bloggen och konferensen har spridit projektets kunskap och innovationer, vilket förhoppningsvis inspirerat fler kommuner att planera för gatuomvandlingsprojekt.

Länk till utlysningen.

Hållbarhetsbedömning i Jönköping

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Jönköpings kommun genomfört en hållbarhetsbedömning av samrådsversionen till den fördjupade översiktsplanen ”Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare etapp 1”. Tematiskt har hållbarhetsbedömningen delats upp i, ”Klimatpåverkan och resurshushållning”, ”Klimatanpassning”, ”Naturmiljö och grönstruktur”, ”Kulturmiljö och landskap”, ”Hälsa och livskvalitet”, ”Jämlikhet och social integration” och ”Samhällsekonomi och arbetsmarknad”. I arbetet med planförslaget har Spacescape även bidragit till att kontinuerligt utvärdera planer.

Mer info om projektet finns här.