Nytt uppdrag: 3-30-300 i Skåne

Publicerad den

 

3-30-300-regeln beskriver riktlinjer för gröntillgång, utvecklade av professor Cecil Konijnendijk van den Bosch. Syftet med regeln är att förtydliga behovet av grönska i städer genom att ge tydliga, mätbara och enkla riktlinjer. Regeln säger att varje person bör se tre träd från sin bostad, varje stadsdel bör ha en krontäckning på minst 30 % och alla ska nå ett grönområde inom 300 meter från sin bostad. Vi har på uppdrag av Region Skåne fått möjlighet att utveckla metoder för att analysera hur väl befintliga tätorter uppfyller riktlinjerna. Vi arbetar tillsammans med Geografiska informationsbyrån och kommer under hösten 2022 analysera Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Ystad, Landskrona, Trelleborg och Ängelholm.

Trafikverket säger JA till designguiden

Publicerad den

En solig onsdag i juni lanserades slutligen Designguide för smarta gator, hela Sveriges nya gatuguide med fokus på människan i staden.

Fabrizio Prati, Director of Design på Global Designing Cities Initiative (GDCI) inledde eftermiddagen på länk från New York. Han berättade om deras arbete med att förändra gator runt om i världen i samarbete med lokala aktörer under framtagandet av designguidens förebild Global Street Design Guide. Publiken på Rörstrandsgatan fick följa med till gatuomvandlingar i Amsterdam, Buenos Aires och Abu-Dhabi, med det genomgående ledordet att designa gator för människor. Medskicket till sina svenska kollegor är att arbeta tillsammans, våga testa, utvärdera och – börja nu, genom att förändra gator kan vi förändra världen! Efter flera rundor applåder var det dags för Alexander Ståhle och Malin Dahlhielm på Spacescape att presentera Designguide för smarta gator. Bokens olika designprinciper, gatutyper och användningsområden gicks igenom, med det samlade budskapet att smarta gator är mångfunktionella, levande, långsamma, ekologiska och flexibla gator.

Nästa punkt på dagordningen var panelsamtal med kommunala och nationella planerare, konsulter och akademin.

Teodor Bratt, delaktig i Stockholm stads satsning på temporära platser, Petter Skarin, trafikplanerare på Eskilstuna kommun samt Kenny Dolleris, förvaltare av Trafikverkets Vägar och gators utformning (VGU), diskuterade möjligheter och utmaningar med dagens handböcker och vad Designguide för smarta gator kan bidraga med. Trots sina olika perspektiv kunde alla tre enas om att en ny svensk gatustandard som fokuserar på den mänskliga skalan behövs och att det är i just stadsbyggnad och tätortsfrågor som VGU brister. Det gäller i synnerhet Sveriges mindre kommuner, eftersom Stockholm har en lång rad av egenutgivna handböcker, men även där konstaterades designguiden bidra med ett särskilt stort fokus på gatan som vistelserum.

Konsulterna Krister Lindstedt från White, Louise Bergström från Sweco och Vera Esaiasson från Spacescape menade att ett utökat användande av testbäddar som arbetsmetod har potential att snabba på gator och städers omvandling och förenkla den konfliktfyllda process som utrymmesprioriteringar i gaturummet ofta innebär. Vidare diskuterades flexzoners möjlighet att öka gators mångfunktionalitet, men också risken att det i praktiken bara blir angöring, samt det nya greppet att definiera gatutyper utifrån hastighet snarare än läge i staden eller transportslag.

I arbetet med guidens genomförbarhet har White testat dess typologi på Södermalm, och modelleringar av Skånegatan som lågfartsgata och Ringvägen som kombinerad fler- och högfartsgata presenterades. Genom att titta på gator i ett större perspektiv kan effekter på systemnivå skapas, berättade Krister, och gav en snabb hint om en helt ny skyfallslösning för stadsdelen.

Akademin representerades av Björn Kalman, Katarina Borg och Ulf Ranhagen från respektive VTI, Rise och KTH. De lyfte problemet med att transportforskning ofta fokuserar på en parameter eller ett transportslag i taget och att de sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiven inte alls mäts på samma sätt. Guidens gatufunktionsindex beskrevs således som en start för att börja sätta siffror på annat än trafikflöden. Därutöver påpekades att det viktiga arbetet med att inkludera fler aktörer – barnen, designers, arkitekter och inte bara tekniker – i det tvärprofessionella arbete som skapandet av en gata är, i och med Smarta gator har inletts.

De femtio första på plats fick med sig ett fysiskt exemplar, för övriga finns guiden för nedladdning här.

Vi tackar alla medverkande för en lyckad eftermiddag och ett mycket gott samarbete, och publiken för att ni tog er tid att lyssna på vårt arbete. Nu tar vi nästa steg mot framtidens smarta gator genom att gå från teori till praktik. Fortsätt att följa vårt forskningsprojekt med hur omvandlingar av Sveriges gator kan gå till i praktiken på smartagator.se

Nytt ramavtal med Stockholms stad

Publicerad den

Spacescape har tecknat ramavtal med Stockholms stad om att genomföra dialogpromenader. Dialogpromenaderna genomförs i olika skeden av stadsutvecklingen för att ta tillvara på invånarnas kunskaper och synpunkter om ett område. Vi ser fram emot att fortsätta att arbeta med dialoger med stockholmarna och utveckla stadens dialogarbete.

Läs mer om vårt arbete med dialoger här.

Läs mer om tidigare dialoger i Stockholm:
Bästa platsen i Hagsätra Rågsved
Digital dialog Södertäljevägen