AfterCovid.City Global Charter

Publicerad den

Placemaking Europe och Placemaking X har bjudit in världens ledande urbanister för att ta fram AfterCovid.City Global Charter. Alexander Ståhle från Spacescape är med i nätverket och har deltagit i detta arbete. Det framtagna dokumentet AfterCovid.City Global Charter beskriver den riktning och de steg som våra städer måste ta för att forma en hållbar framtid efter Covid-pandemin och utnyttja potentialen i det offentliga rummet. Nu finns möjligheten till radikal förbättring av våra stadsmiljöer. Dokumentet riktar sig till planerare, politiker, beslutsfattare och organisationer som arbetar för att förbättra våra städer och livsmiljöer  – socialt, miljömässigt, ekonomiskt och fysiskt.

Här kan du läsa mer.

Medskapande designprocess för vistelsevänligt småstadscentrum

Publicerad den

I nära samarbete med Habo kommun har Spacescape tagit fram ett planprogram för Habo centrum. Genom en medskapande designprocess, med tidiga dialoger och workshops med boende och verksamma samt temporära designutformningar får Habo ett vistelsevänligt och grönt centrum med mer utrymme för fotgängare och cyklister. Planens flexibla och multifunktionella ytor ger plats och möjligheter för olika användning av Habos centrala stadsrum, anpassade efter behov, tid på dagen, vardag och fest liksom årstider.

Med hjälp av temporära designlösningar kunde både trafiklösningar för lägre hastigheter, ändrade parkeringslösningar, liksom torg- och vistelseplatser testas i full skala, utvärderas och justeras, vilket resulterade i en väl förankrad designutformning och ett starkt engagemang för framtidens nya Habo centrum.

Här kan du läsa planprogrammet.

Hemarbete gynnar tättbebyggda närförorter

Publicerad den

På uppdrag av Fastighetsägarna har Spacescape tillsammans med Evidens analyserat hur hemarbete påverkar förutsättningarna för stadsliv. När stora delar av befolkningen under pandemin arbetade hemma förändrade det grundläggande förutsättningar för stadsliv: nämligen täthet i betydelse hur många människor som befinner sig på en viss plats. I stället för hög koncentration av människor i citylägen dagtid, befann sig delar av befolkningen i sitt bostadsområde. Studien analyserar hur detta påverkar stadsdelar på olika sätt, beroende på yrken hos befolkningen och företag samt grad av täthet. Analysen visar att relativt täta områden med hög socioekonomi, ofta belägna i Stockholms närförorter, har sett en stor ökning av befolkning dagtid medan glesa villaområden inte påverkats i lika grad, trots stor andel boende som har möjlighet att arbeta hemma. Tätheten är en viktig faktor här.

Läs mer om studien här.

Ladda ned rapporten här.

Stor efterfrågan på digitala dialoger

Publicerad den

Just nu har Spacescape tillsammans med Placetoplan 16 aktiva digitala dialoger. Dialogplattformen används inom olika typer av projekt för att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökare upplever platser i sin utemiljö samt hur de ställer sig till olika planförslag.

  • Uppsala kommun använder plattformen för att kartlägga den upplevda tillgången till bostadsnära natur och vilka faktorer som skulle öka användningen i 14 av kommunens tätorter.
  • Järfälla kommun kartlägger boendes sociala värden i utemiljön (sociotopkartering) i av Barkarbystaden, Kyrkbyn och Tingsbyn.
  • Stockholmshem tillsammans med Hyresgästföreningen samlar in synpunkter om vad hyresgäster i Hässelby Gård ser för utvecklingsmöjligheter på gårdar och övrig utemiljö.
  • Lekebergs kommun har under vintern genomfört en tidig dialog kring utvecklingen av fyra tätorter inom ramen för deras arbete med kommunens översiktsplan. Den digitala plattformen användes för att i ett tidigt planskede samla in synpunkter och få återkoppling på tidiga planskisser.

Om du är intresserad av hur Placetoplan kan användas i ditt projekt, kontakta Karin Lobo Lundgren (karin.lundgren@spacescap.se)