Gävles nya vattennära stadsdel på samråd

Publicerad den

Stadsdelen Nyhamn planeras som en första etapp av utvecklingsområdet Näringen. Nyhamn utgör ett strategiskt område som genom sin omvandling möjliggör att Gävles stadskärna växer ut och möter havet.

Spacescape fick tillsammans med Skoog Arkitekter uppdraget att ta fram vision, strategier och hållbarhetsindikatorer inför det kommande planprogrammet för den nya stadsdelen. Workshops genomfördes med kommunen för att forma innehållet i linje med kommunens övergripande mål och riktlinjer.

Hållbarhetsprogrammet bygger på samtida forskning och erkända certifieringsmodeller. Programmet ger tydliga mål och ramar för den kommande planeringen och ett hållbart byggande. Parallellt med framtagandet av hållbarhetsprogrammet fick Spacescape uppdraget att ta fram ett mobilitetskoncept för Nyhamn som en del av strategin för områdets framtida mobilitet. Förutsättningar för de olika trafikslagen togs fram och kompletterades med olika scenarioanalyser som bestod av trafikflödesprognoser, nätanalyser och tillgänglighetsanalyser. Utifrån dessa redovisades rekommendationer och principer för gatorna, gatunätet och parkeringslösningarna. Ett mobilitetsindex togs fram för att stimulera planerare och byggaktörer att införa hållbara och transporteffektiva åtgärder med lokal förankring. Programmet ger tydliga mål och ramar för den kommande planeringen och framtida hållbara resmönster.

I ett nästa steg fick Spacescape tillsammans med Skoog arkitekter i uppdrag att ta fram två alternativa strukturplaner som underlag till planprogrammet för Nyhamn. Alternativa lägen för nya brokopplingar över Gavleån liksom nya passager över järnvägsspåren studerades för att skapa en integrerad struktur som tillgängliggör Gävles nya havsnära kvarter och stadsrum. Skisserna i form av planer, sektioner och volymstudier illustrerade två alternativa exploateringsnivåer och kvartersutformningar liksom olika koncept och gestaltningsprinciper för de offentliga rummen med särskilt fokus på kajstråket längs Gavleån och hamnen.

Läs mer om projektet här.

Fler kommuner planerar med Klimatkalkylen

Publicerad den

Spacescape välkomnar Lund och Lomma till samlingen av kommuner som börjat använda Klimatkalkylen för översiktsplaner och detaljplaner!

Klimatkalkylen är ett verktyg som gör det möjligt att analysera planers klimatpåverkan och laborera med olika åtgärder för att minska klimatutsläpp. Verktyget inkluderar sektorerna förändrad markanvändning, bygg- och anläggning samt persontransporter med bil. Verktyget är anpassat till att användas i tidiga planskeden och ger både lägeskänsliga och tidskänsliga utsläppsberäkningar.

I början av 2025 kommer verktyget att webblanseras. Vill du veta mer? Kontakta gärna Tobias Nordström direkt!

Spacescape utvecklar Tullkammarkajen

Publicerad den
Visionsbild för Tullkammarkajen från 2015. Illustration: Nyréns arkitektkontor.

Spacescape och Mandaworks bildar team för att ta fram en struktur för en ny blandad stadsdel i Tullkammarkajen, Halmstad. Tullkammarkajens läge intill Nissan erbjuder en utmärkt möjlighet att etablera nya bostäder, arbetsplatser, samhällsservice, kulturella program och inbjudande publika platser nära Halmstads historiska stadskärna.

Projektet kommer att fokusera på att överbrygga barriärer genom att stärka länkar mellan Tullkammarkajen och omgivande stadsdelar, etablera nya attraktiva mötesplatser längs kajstråket, integrera kulturhistoriskt viktiga strukturer och förbättra platsens klimatanpassning. Målet är att låta staden växa söderut och utveckla platser med mervärden längs Nissan som hela Halmstad kan nyttja och glädjas åt.

Vi ser fram emot en kreativ process tillsammans med Halmstads kommun där vi tar fram en struktur och vision för hur Tullkammarkajen kan utvecklas till en klimatsmart, attraktiv och socialt blomstrande ny stadsdel.

Till teamet knyter vi experter inom kulturmiljö, klimatanpassning, trafik, buller och konstruktion från Sweco, Struktor, Lunds Universitet och Reuter Metelius Kulturmiljöspecialister.

Läs mer om projektet här.