Vi samarbetar med Centrum för AMP

Publicerad den

Centrum för AMP – Affärs- och MedborgarPlats är en nystartad organisation som skall samla kunskap och erfarenhet om hur man skapar säkra och attraktiva platser i närmiljön, såväl i Sverige som internationellt, och utveckla sådan kunskap för svenska förhållanden. Centrumet ska också vara behjälpligt med konkreta råd och tips för de aktörer, både offentliga och privata, som vill inleda ett AMP-arbete. Spacescape har inlett ett samarbete med centrumet, där vi bland annat ska ta fram en analysmodell för attraktiva platser.

Flera nya projekt till Spacescape

Publicerad den

Spacescape står inför nya, spännande uppdrag i bland andra Jönköping, Varberg, Upplands-Bro, Stockholm och på Gotland. Projekten sträcker sig från sociotopkartering och social konsekvensanalys till hållbarhetsbedömning av fördjupad översiktsplan och förstudie vid stationsområde.

Spacescape har fått i uppdrag att genomföra en hållbarhetsbedömning av Jönköpings fördjupning av översiktsplanen för de centrala delarna av kommunen. Arbetet innefattar dels en miljöbedömning enligt miljöbalken och dels en bredare hållbarhetsbedömning som även innefattar sociala och ekologiska aspekter. Projektet inkluderar GIS-analyser av olika teman för att på ett systematiskt sätt kunna bedöma konsekvenserna i den fysiska miljön. Läs mer om projektet här.

Region Gotland arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och i samband med detta har Spacescape fått i uppdrag att göra utbyggnadsanalyser och analyser av bostadsmarknaden. I detta arbete konstaterades att det behövs bättre kunskapsunderlag om grönstrukturen i Gotlands tätorter, särskilt ved gäller de sociala värdena. Spacescape har nu fått uppdraget att göra en sociotopkarta för alla Gotlands tätorter, som skall färdigställas hösten 2020. Sociotopkartan visar hur Gotlänningarna använder sina grönområden. För att ta reda på detta kommer dialog genomföras med hjälp av den digitala plattformen Placetoplan.”

I Bro stationsområde kommer Spacescape att genomföra en förstudie. Ytorna nära pendeltågsstationen är attraktiva och efterfrågan finns för stationsnära bostäder och pendlare som vill ha en väl fungerande bytespunkt. Utredningen syftar till att ta fram olika utvecklingsscenarier för stationen och omgivande offentliga rum där målsättningen med arbetet är att utveckla småstadskänsla, en välkomnande entré samt en attraktiv och trygg resenärsmiljö.

Spacescape har även fått i uppdrag att genomföra en social konsekvensanalys med fokus på barnperspektivet på projektet Västerport och Varbergs nya station. Förslaget kommer, med samtliga 4 etapper, att innebära ca 2500 bostäder på mark som frigörs när den nuvarande hamnen i Varberg flyttas norrut till Farehamnen. Utvecklingen syftar till att skapa en hållbar stadsutveckling och binda samman hamnen och havet med den befintliga centrumbe­byggelsen.

I Stockholm har planeringen inletts av Norra Liljeholmen och omvandlingen av Södertäljevägen till stadsgata. I detta projekt kommer Spacescape tillsammans med Placetoplan att genomföra webbdialoger med allmänheten. Detta som ett lokalt förankrat kunskapsunderlag till planeringen. Spacescape arbetar här på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret. Läs mer här.

Stockholms framtidsgator kommer i höst

Publicerad den

Stockholms Framtidsgator är ett pilotprojekt för att testa och utveckla nya stadsmiljöer. Projektet fokuserar på gator intill skolor som kan gynnas extra av att använda gaturummet som en plats för aktivitet, lek och rörelse.

Tre gator ska bli Framtidsgator: Tjärhovsgatan (vid Katarina Norra skola), Hälsingegatan (vid Gustav Vasa skola) och Parmmätargatan (intill Eiraskolan). Skolorna har anmält sitt intresse till att vara med i projektet och bjuds in till att delta i workshops om hur gatan kan förändras.

https://vaxer.stockholm/tjarhovsgatan

https://vaxer.stockholm/halsingegatan

https://vaxer.stockholm/parmmatargatan

Pilotprojektets tre delar:

  • Skapa dialog: Stockholms Framtidsgator vill ha dialog med barn, unga och övriga stockholmare för att kunna utforma gatan efter era önskemål. Det är viktigt att ni som vistas på platsen också ges möjlighet att påverka den.
  • Testa nya lösningar: Projektet vill testa nya lösningar på hur en gata kan göras om för att bli mer vistelsevänlig och locka till aktivitet och rörelse.
  • Utvärdera och mäta: Projektet vill utvärdera hur de nya lösningarna fungerar och vilken effekt de ger. Hur många fler vistas på platsen? Hur länge stannar man på platsen? Hur många upplever platsen som roligare, trevligare och tryggare?

Pilotprojektet pågår under hela 2020. Idéer och synpunkter samlas in under våren och gatan görs om i augusti/september.

Placetoplan används som dialogplattform för att samla in synpunkter från skolorna och från allmänheten. I enkäten ska du klicka på den plats på gatan som du vill lämna din synpunkt på. Du får sen skriva din idé och ladda upp egna bilder. Dina inskickade idéer visas öppet och går att se för alla. Svara också gärna på två enkätfrågor som hjälper oss att bedöma hur väl projektet har lyckats. Lämna dina förslag senast 30 april 2020.

https://www.placetoplan.se/tjarhovsgatan

https://www.placetoplan.se/parmmatargatan

https://www.placetoplan.se/halsingegatan

Stockholms stad ansvarar för och finansierar projektet. Projektet är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator vid KTH och finansieras av medel från Vinnova. Arkitektkontoren Spacescape och White hjälper till med utformningen av framtidsgatan.