Spacescape genomför webbdialog inför utveckling av Storvreta centrum

Publicerad den

Uppsala kommuns näst största tätort Storvreta växer och med fler invånare är det viktigt med ett centrum som rymmer mötesplatser och service. Bygg- och fastighetsbolaget Botrygg har förvärvat ett antal tomter i Storvreta centrum och önskar utveckla dessa i linje med kommunens utvecklingsplaner och vision för området. För en långsiktigt hållbar tillväxt av Storvreta centrum inleds nu en utvecklingsprocess som innebär ett nytt detaljplanearbete för området. I detta projekt genomför Spacescape tillsammans med Placetoplan webbdialoger med allmänheten som kommer ligga till grund för en strukturskiss av området. Detta kommer sedan att fungera som ett lokalt förankrat kunskapsunderlag till planeringen. Bara under de första dagarna har det kommit in över 100 synpunkter från allmänheten. Enkäten ligger öppen under november. Planen förväntas gå ut på samråd under hösten 2021.

Läs mer om projektet här.

Klicka här för att se dialogen.

Spacescape har fått forskningsanslag från Energimyndigheten för studie om attraktivitet och resande

Publicerad den

 

Energimyndigheten har nyligen beviljat ett större anslag inom ramen för programmet Transporteffektivt Samhälle till Spacescape för att studera relationen mellan stadsform, attraktivitet och transporteffektivt resande. Projektet genomförs tillsammans med Region Stockholm, Göteborgsregionen, Uppsala kommun, Trivector, Evidens, Infostructure och On A Wednesday Afternoon.

Vi vet att människors vardagsresande påverkas av hur våra städer och transportsystem utformas. Kompakta och blandade stadsstrukturer skapar mindre avstånd och minskar transportbehovet. Gång- och cykelvänliga stadsmiljöer och tillgång till kapacitetsstark kollektivtrafik skapar möjligheter att välja mer resurseffektiva trafikslag och bidrar också till ökad attraktivitet. För att påskynda omställningen syftar forskningsprojektet till att öka medvetenheten kring dessa samband, bland såväl kommuner och regioner som medborgare. För att vi ska kunna uppnå de uppsatta klimatmålen är nuvarande riktlinjer och teknikutveckling inte tillräckliga. Det är också av avgörande betydelse att människor ställer om till ett mer resurseffektivt resande i sin vardag, inte minst i våra storstadsregioner. Att kunna åskådliggöra transportkostnader för hushåll till följd av var de väljer att bosätta sig och ge möjligheten att jämföra olika lägen utifrån totala levnadskostnader är därför ett viktigt steg mot omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle.

Inom projektet kommer modeller att utvecklas för Stockholm, Göteborg och Uppsala som visar samband mellan hur staden och dess transportsystem är byggda, hur mycket det kostar att bo och hur människor väljer att resa samt i vilken grad läget påverkar bilinnehav. En kommunikativ webbplattform kommer att utvecklas som redovisar resultaten i kartor där medborgare eller planerare enkelt kan få svar på frågor om bostadsvärden, boendekostnader, transportkostnader, bilinnehav och klimatpåverkan i olika delar av staden. Ambitionen är att modellerna också kommer att möjliggöra analys av planerade åtgärder i transportsystemet eller stadsplaner och prognostisera dess effekter.

Kontaktperson:
Tobias Nordström, projektledare Spacescape +46 (0)70-936 02 09

Fler och billigare bostäder med färre parkeringar – ny rapport om parkeringens samhällskostnader

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med Trivector, Evidens och Theory In Practice sammanställt en rapport om parkeringens kostnader för samhället. Uppdragsgivare har varit Naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Utredningen visar att vi skulle kunna bygga upp till 20 procent fler bostäder till en lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras.

I rapporten framgår hur dagens parkeringsregleringar är ett arv från en annan tid, när antalet bilar, bilinnehav och bilresande ständigt förväntades öka. Och när vissa kommuner i dag istället satsar på hållbara stadsmiljöer, står många andra still och stampar.

Läs mer om rapporten här.