Välkommen till Spacescapes 20-årsjubileum!

Publicerad den

Spacescape firar 20 år och det vill vi fira! Den 1 juni bjuder vi in till föreläsningar, panelsamtal, mat, mingel och musik på takterrassen på Östgötagatan 100.

Program

16:00 Seminarium
Dialoger för social hållbarhet, Viktoria Walldin, White Arkitekter
Centralstaden, Anna Bergström, Jernhusen
Kulturkalkylen och platsutvecklingen, Katrin Behdjou Arshi, Fastighetsägarna Stockholm
Årstafältet och rikare grannskap, Katarina Borg, RISE
Utbyggnadsstrategier i översiktsplaneringen, Pernilla Lindström, Västerås stad
Stadsutveckling i en småstad, Roger Gustafsson, fd Norrtälje kommun
Klimatkalkylen, Elin Steninger, Uppsala kommun

17:30 Panel- och publiksamtal

18:00 Mat & dryck

19:00 Livemusik & överraskning

20:00 DJ & bar

Till sent…

Anmäl dig här! Pricka ut din favoritplats i Stockholm och kolla in vad dina kollegor tycker!

Frågor kan mejlas till spacescape20@spacescape.se

Fler gator kommer omvandlas i StreetForum

Publicerad den
The Seine

Spacescape har fått ytterligare medel för att studera och omvandla gator. Nu i samarbete med forskare och platsutvecklare i tre andra städer i Europa; Bryssel, Wien och Istanbul. I projektet StreetForum kommer vi utveckla och pröva nya metoder för medborgarmedverkan och deltagande. Projektet har tilldelats 1 mn Euro av JPI Urban Europa via Vinnova i Sverige.

Projektets syfte är att hitta modeller för att skapa samförstånd, bygga upp förtroende bland intressenter, ge medborgare möjlighet att delta och öka medvetenheten om de långsiktiga effekterna av gatuprojekt. Projektet kommer att utveckla en verktygslåda för att hjälpa myndigheter, medborgare och medborgarorganisationer att bygga samförstånd kring gatutransformationsprojekt som ökar stadsmiljöns attraktivitet. Verktygslådan StreetForum kommer att bestå av analoga och digitala verktyg som hjälper till att skapa konsensus och förhandla om tillgänglighet och design. Vi kommer att utveckla intressentkategorier och storys om gatutransformation, ett samarbetsverktyg för digitalt crowdsourcing, ett konsensusskapande designspel, en plattform för bedömning av gatuvärden online, en fysisk mobil co-designvagn, riktlinjer för användning av konstinstallationer och kulturevenemang samt riktlinjer för processtyrning. Projektet kommer att genomföras genom att 1) Utveckla analys och processverktyg för omvandling av gator 2) Bygga flera gatuprojekt i form av Living Labs i Bryssel, Wien, Stockholm, Istanbul 3) Utvärdera dessa Living Labs, och deras inverkan, överförbarhet och skalbarhet 4) Ta fram riktlinjer och verktyg för att skapa konsensusbyggande gatuomvandlingsprocesser. Denna kommer publiceras som en guide för gatuomvandling.

Två gatuprojekt kommer genomföras i Stockholm i samarbete med Stockholms stad och Konstfrämjandet – Söder Mälarstrand och Mäster Samuelsgatan.

Projekt Söder Mälarstrand har redan startat. Följ medborgardialogen här.

Har du frågor så kontakta projektledare Alexander Ståhle.

Nu finns modell för ekosystembaserade skärgårdsplaner

Publicerad den

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) påbörjade år 2021 ett projekt med syfte att utveckla en regional förvaltningsmodell för ekosystembaserad havsförvaltning för att uppnå Sveriges miljömål. I projektet Pilot Stockholm skärgård utvecklar Länsstyrelsen på uppdrag av HaV en ekosystembaserad förvaltningsmodell för Stockholms skärgård. Värmdö kommun arbetar med en kust- och havsplan som tillägg till översiktsplanen, samtidigt som Nämdö Green Archipelago utreder möjligheten till att göra Nämdöskärgården till ett biosfärsområde.

Detta är bakgrunden till varför konsultföretaget Spacescape fick uppdraget att ta fram en planeringsmodell för ekosystembaserade skärgårdsplaner och pröva denna för Nämdöområdet. Planeringsmodellen ska kunna användas i hela Sveriges skärgård, och utgå från ekosystemens utvecklingsbehov och samtidigt främja en hållbar samhällsutveckling. Projektgruppen har bestått av Hav, Länsstyrelsen i Stockholm, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Värmdö kommun och Spacescape.

Planeringsmodellen bygger på samtida planerings- och ekosystemteori, globala och nationella mål för hållbar utveckling, Boverkets ÖP-modell, medborgarperspektivet och de särskilda planeringsförutsättningarna som finns i Sveriges, Stockholms och Nämdös skärgård. Grundsyftet med modellen är att synliggöra samverka och samspelet mellan ekosystem och samhälle. Modellen består av åtta steg som görs i huvudsak i kronologisk ordning, men i vissa moment även parallellt.

  1. Organisation – Planorganisation, genomförandeorganisation, aktörer och projektplan beslutas.
  2. Områdesanalys – Planeringsförutsättningarna, drivkrafter och begränsningar genomförs.
  3. Områdesdialog – Dialoger med myndigheter, organisationer och allmänhet genomförs.
  4. Scenarier – Omvärldsfaktorer och trender ligger till grund för ett antal scenarier, möjliga framtider som konsekvensbedöms.
  5. Områdesstrategier – Vision, mål och strategier formuleras.
  6. Områdesplan – Mark- och vattenanvändning och utvecklingsinriktningar beskrivs i plan och i text.
  7. Genomförande – Regleringar i detaljplaner, åtgärder enligt Femstegsprincipen och förvaltningsfrågor beskrivs.
  8. Konsekvensanalys – Analys av konsekvenser och effekter på samhälle och ekosystem genomförs med bland annat indikatorer.

Slutsatserna från testområdet Nämdöskärgården visar på viktiga flera planeringsutmaningar. Nämdö som har en stor sommarbefolkning har en speciellt sorts samhällsekonomi, där priser är höga och det lokala näringslivet är i hög grad beroende av besöksnäring och fritidsboende. Det skapar möjligheter för utveckling men också risker för exploatering som skadar ekosystemen.

Denna studie syftar till att visa på hur ekosystem och samhälle kan samverka bättre genom en god rumslig planering, och därmed gynna och stärka varandra. Därför har begreppen samhällsutveckling och ekosystemutveckling används parallellt. Utgångspunkten har inte vart att ekosystem och samhälle är motstridiga, utan tvärtom, ömsesidigt beroende. Exempel på detta är att koncentrera bostadsutveckling och service kring kollektivtrafiknoderna och samtidigt freda och vårda biotoper som behöver utvecklas ekologiskt och därmed bli miljöer för naturupplevelser och matproduktion. Ett annat exempel är att lokalisera friluftsnoder, gästhamnar och naturhamnar till platser där de inte stör värdefulla naturlandskap och grunda vikar så att fiskproduktionen kan öka vilket gynnar fritidsfiske och yrkesfiske.

Det behövs tydliga regler och demokratiska ramar för utvecklingen, för att inte hamna i oönskade scenarier och i stället skapa goda och hållbara synergier. Därför måste exempelvis detaljplaner, kollektivtrafik, samhällsservice och naturvård regleras och styras av offentliga myndigheter. Ramverket för detta sätts i många olika typer av styrdokument, men områdesplaner av den typ som skisserats här, är en bra geografisk och funktionell nivå. Det är en grundförutsättning för en ekonomisk social och ekologisk hållbar utveckling av våra skärgårdsområden.

Läs hela rapporten här.

 

Spacescape arbetar med ny standard för digitala översiktsplaner

Publicerad den

Översiktsplaner och regionplaner ska från 2027 vara digitala och den lägesbestämda informationen ska vara strukturerad på ett enhetligt sätt. Boverket och Lantmäteriet arbetar tillsammans med olika systemleverantörer för att ta fram en teknisk specifikation för detta, likt tidigare arbeten med digitala detaljplaner.

Spacescape har inlett ett samarbete med systemleverantören Aveki för det här arbetet och vi ser fram emot kreativa diskussioner med Lantmäteriet, Boverket och andra aktörer kring utvecklingen av framtidens översiktsplanering och regionplanering. Vi hoppas att vår långa erfarenhet av översiktsplanering, att analysera, strukturera och visualisera geodata för att den ska vara användbar i planeringen kan komma till nytta i arbetet. Genom att medverka i utvecklingen av den nya ÖP-modellen är vi redo att hjälpa kommuner att göra framtidens digitala översiktsplaner.

Vill du veta mer om digitala översiktsplaner, kontakta Helena.lundin.kleberg@spacescape.se