Alexander Ståhle medverkar i regeringens samverkansgrupp för smarta städer

Publicerad den

Skanska-framtidsdag-560x373

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft. Samverkansprogrammet Smarta städer bidrar till att nå regeringens övergripande mål om minskade utsläpp av växthusgaser, ökad sysselsättning och ökad social delaktighet.

 

Läs mer om samverkansprogrammen här

Nytt planprogram för Södra Skanstull

Publicerad den

Bef_per_ha_skiss_672_365

Stockholms stad har tagit fram ett planprogram för utveckling av Södra Skanstull. Spacescape har varit delaktiga som expertstöd och tagit fram bland annat nulägesbeskrivning som innefattar stadslivsobservationer och analyser av tillgänglighet, mötesplatser, rekreation och trygghet. Spacescape har även bistått i designarbetet i en serie workshops och analyserat planförslaget utifrån bland annat friytetillgång samt stadslivs- och handelspotential.

Förslaget innehåller bland annat 750 bostäder, handel, kontor, hotell och kultur men även nya gator, torg och parker. Visionen är att skapa en blandad stadsdel med utvecklade parkmiljöer som stärker kopplingarna mellan Södermalm och Söderstaden. Den 1 september – 27 oktober 2016 är det samråd för förslaget.

Läs mer om projektet här

Läs mer om Spacescapes arbete här

Ladda ned nulägesanalys här

Ladda ned konsekvensanalys här