Spacescape planner supporting big UN Habitat project

Publicerad den

During the fall of 2018, Joel Hernbäck will take a temporary  leave from Spacescape in order to work for UN-Habitat. Joel will be stationed at the Research and Capacity Development Branch in the UN-headquarters in Nairobi working with  The UN-Habitat’s City Prosperity Initiative(CPI). The City Prosperity Initiative is a global initiative that provides an innovative approach to urban measurements, which aim is to identify opportunities and potential areas of intervention for cities to become more prosperous.

Within the framework of the CPI Joel will be responsible for the production of The Spatial Capital Report of the Chinese City of Wuhan, in which the linkages between the spatial measurements of the CPI and different dimensions of  urban prosperity is analysed. In addition to offering decision-makers in Wuhan conditions to formulate adequate policies based on good data, information and knowledge, the project also aims to develop the capacity of ‘Wuhan Land Use and Spatial Planning Research Center’ to apply the approach as a tool for urban development in the future.

Read more about the project here

Read more about City Prosperity Initiative here

Avesta stadsutvecklar och satsar på ny gata

Publicerad den

Avesta kommun har med stöd av Spacescape och Ax:son Johnson Stiftelsen under 2016-2018 tillsammans arbetat fram underlag till en visionär stadsplan för Avesta. Webbdialoger har genomförts med Avestaborna, röstning har skett på olika visioner och framtidsbilder, workshops har genomförts med tjänstepersoner och politiker. Det har utförts en utbyggnadsanalys och en analys av stadskärnas kvaliteter och möjligheter, och ett stadsbyggnadsprogram har tagits fram med en första skiss till stadsplan. Slutligen togs ett koncept fram till en ny gata centralt i Avesta – Företagargatan.

Nedan kan du läsa olika sammanställningar av arbetet, förslagen och de dialoger som genomförts med Avestaborna.

Bästa platsen
Bästa visionen
Dialograpport
Utbyggnadsanalys
Stadskärneanalys
Stadsbyggnadsprogram
Företagargatan
Högupplösta framtidsbilder

Forskning inom Zero Emission Neighbourhoods

Publicerad den

Tobias Nordström på Spacescape kommer fr.o.m 2018 fungera som ”Urban Planning Expert” i det norska forskningsprojektet ZEN (Zero Emission Neighbourhoods in smart cities).

Tobias kommer arbeta med att lyfta in stadsformens och stadsmiljöns betydelse för bl.a. hållbara transporter och stadskvalitet. Inom forskningsprojektet kommer nio nya stadsdelar i Norge, från tidigt planeringsstadium till byggskede, få support från forskare. Vid sidan av stadskvalitet och mobilitet stöttar även forskningsprojektet kommunerna  med expertis inom affärsmodeller, smartare energisystem och byggteknik.

Läs med om forskningsprojektet ZEN här!

Enkla planindikatorer för trafik i Stockholmsregionen

Publicerad den

Idag saknas enkla verktyg för att i tidiga skeden av stadsplaneringen få en uppskattning av hur nya planer påverkar trafik. Dagens modeller har visat sig vara antingen för komplexa eller för förenklade för att ge ett tillräckligt enkelt och samtidigt tillförlitligt stöd i stadsbyggnadsprocessen. Spacescape har tillsammans med Evidens och M4 Traffic, på uppdrag av Trafikkontoret i Stockholms stad, genomfört en omfattande analys av resvanor och bilinnehav i Stockholms regionen.

Det övergripande syftet är att hjälpa både trafik- och stadsplanerare att förstå hur stadsbyggandet påverkar trafik. Det mer precisa syftet är ta fram lättanvända planindikatorer för bil­innehav och trafikalstring, det vill säga antal resor med bil, kollektivtrafik, cykel och gång.

För att identifiera vilka egenskaper i staden som på­verkar bilinnehav (SCB 2015) och resvanor (RVU 2015) används ett stort urval av spatiala analyser och socioekonomiska data. Med hjälp av multipel regressionsanalys undersöks sedan samband. Urva­let av prövade variabler och tolkningen av resultatet har kvalitetssäkrats genom workshops med experter inom Stockholms stad.

Resultatet av studien visar på hög förklaringsgrad av bilinnehav (88 %) och antal bilresor (80 %). Motsva­rande regressionsmodeller för antal kollresor (51 %) och antal gångresor (58 %) är godtagbar medan modellen för antal cykelresor (43 %) är betydligt svagare.

Sammanfattningsvis visar modellerna på att de faktorer som ökar bilinnehav och antal bilresor, tvärtom minskar resande med gång, cykel och kol­lektivtrafik. Nyckelindikatorer har visat sig vara centralitet, närhet till spårstation, gatu-utbud och täthet.

Utifrån regressionsmodellerna kan vi dra följande slutsatser om sambanden mellan stadsstruktur och resande, vilket i stort följer tidigare forskning på området:

  • Centralitet, närhet till City, minskar bilinnehav och bilresor men ökar kollektivtrafikresor och gång­resor.
  • Närhet till spårstation minskar bilinnehav och bil­resor men ökar kollektivtrafikresande.
  • Täthet minskar bilinnehav men ökar cykel- och gångresor.
  • Andelen småhus ökar bilinnehav och antal bilre­sor. Andel småhus kan bytas ut till bostadsstorlek, det vill säga, ju större bostad ju fler ägda bilar.
  • Funktionsblandning, lokal blandning av boyta och lokalyta, ökar kollektivtrafik- och gångresor.
  • Större utbud av närservice minskar bilresor.
  • Stort gatuutbud, hur mycket gata som finns per per­son i ett område, ökar bilinnehav och bilresor men mängden gata minskar kollektivtrafikresor.
  • Högre inkomst ökar bilinnehavet och bilresandet.
  • Högre utbildning ökar cykelresandet.

Planindikatorerna kan användas i översiktsplane­ring, områdesplanering och detaljplanering, som komplement till mer komplexa modeller som Sam­pers och LuTrans.

Fortsatta studier bör göras av cykelresandet, cykel­innehav, gångflöden, parkeringstal, stadsutveck­lingsområden samt trafikvanor och bilinnehav i nybyggda projekt.

Ladda ner rapporten här!

New research project on public space value with UN Habitat

Publicerad den

Spacescape has started a research project on public space and land value finance in collaboration with UN Habitat, with support from the Leif Blomqvist Foundation. The project aims to identify best practice in public space planning and development in Sweden and a selection of global cities. The project ends in Q2 2019.

Cities all over the world are growing and transforming through processes of densification and sprawl. Open spaces, private and public, are being turned into buildings, infrastructure and new landscapes of public spaces, parks, plazas, playgrounds and natural areas are emerging. These spatial structures define the cultural, social, economic and political functions of cities. In the processes of urbanization, public space plays a crucial role in the creation of social and economic value for neighbourhoods, cities and regions. Planning and design of public space is critical to sustainable urban development. The absence of social and economic opportunities of slums and un-planned sprawling settlements is often due to a lack of well distributed high quality public spaces. Similarly, quality of life in high density areas, is dependent on the existence of inclusive and accessible public places. Urbanization is both a threat and an opportunity for the creation, protection and management of urban public spaces. In times of urbanization the existence of public space depends on our ability to see its value.

UN Habitat Discussion paper ”Developing Public Space and Land Values in Cities and Neighbourhoods” (Ståhle A. 2018)

Press release (in swedish)