Gångflödesmodeller – ett viktigt kunskapsunderlag för städers utveckling

Publicerad den

De sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelarna av gåvänliga städer är väldokumenterade. Ändå har planeringen länge saknat praktiska metoder för att förutse hur vi rör oss till fots i våra städer. Spacescape har utvecklat en gångflödesmodell som kan prognosticera gångflöden i både befintliga och framtida stadsmiljöer. Prognoserna ger en förståelse hur ny bebyggelse och infrastruktur påverkar fotgängarflöden och hur befintliga gator och stadsrum kan optimeras utifrån fotgängares perspektiv.

Varför är gångflödesprognoser viktiga för stads- och trafikplanering liksom fastighetsutveckling?

Forskning visar att det är inte bara är ekonomiskt och kommersiellt konstruktivt att planera för gångvänliga städer, utan även bra för hälsa och miljö. Kunskapen om hur vi rör oss i gatunätet är avgörande för att kunna planera för gångvänliga stadsmiljöer. Det skapar inte bara goda förutsättningar för hållbar stadsbyggnad, utan även möjligheter för samhällsbyggnadsbranschen att fatta ekonomiskt välgrundade beslut. Fotgängarprognoser ger oss exempelvis kunskap i verksamheters möjliga kundunderlag, antal potentiella resenärer för kollektivtrafiken och hur offentligt och tryggt ett stadsrum upplevs, vilket utgör underlag för bottenvåningsstrategier och utformning och av de offentliga rummen. Gångflödesprognoser bör därför vara ett minst lika självklart planeringsunderlag som till exempel bullerberäkningar eller trafiksimuleringar i nya stadsutvecklingsprojekt.

Vad kan gångflödesprognoser bidra med i stadsplaneringen?

Gångflödesprognoser kan ge oss nya former av analyser och beslutsunderlag som tidigare saknats i stadsutvecklingsarbetet. Dessa, som komplement till traditionella konsekvensanalyser som inte sällan fokuserat på motorfordonstrafik, är en viktig del i ett framtida planeringsarbete för att skapa mer attraktiva, hållbara och smarta städer. Några exempel på användningsområden inom stads- och trafikplanering:

Gångflödesprognosens nya beslutsunderlag inom stadsplanering och fastighetsutveckling:

 • Byggnaders och stråks rumsliga påverkan på framtida gångflöden
 • Platsers och stråks besöks- och gångflödespotential
 • Utformning och gestaltning av platser och stråk
 • Lägespotential för handel, kommersiell service samt mötesplatser
 • Bottenvåningsstrategier och besöksmix
 • Trygghetsanalyser
 • Påverkanseffekter från buller och luftföroreningar

Gångflödesprognosens nya beslutsunderlag inom trafikplanering:

 • Utrymmesbehov och trängsel för fotgängare på enskilda gator och stråk
 • Underlag för bedömning av lämpliga gatutypologier
 • Kritiska passager och kopplingar ”missing links” i gångnätet
 • Underlag för fotgängares villkor i korsningar
 • Trängselfaktorer i stråk med stora gångflöden
 • Potential för kollektivtrafik och optimala hållplatslägen
 • Trafiksäkerhetskartläggning

Hur är modellen uppbyggd?

Modellen (OD-Betweenness) kan förutsäga förändringar i fotgängarflöden till följd av förändringar i den byggda miljön (Byggnaders placering och gatunätets struktur) och den rumsliga fördelningen av befolkning, kollektivtrafik och andra målpunkter. Omfattande forskning har genomförts inom det som kallas ”Space syntax” (Hillier, B, 1996, Space is the machine), vilket senare vidareutvecklats i destinationsviktade analyser under begreppet ”Place syntax” (Ståhle et al, 2005, Place Syntax). Den vidareutvecklade modellen (OD-Betweenness) viktar närhet med orienterbarhet och vinkelförändringar i rummet. Nya studier av Stockholm, Amsterdam och London visar att modellen har stark förklaringsgrad (Stavroulaki, I, 2019, Statistical modelling and analysis of big data on pedestrian movement) där det är den rumsliga strukturen av gator, tätheter och målpunkter som styr rörelsemönstret. Gångflödesprognosen genomförs i fyra steg: Resealstring, destinationsval, färdmedelsval och ruttval. Modellen kan dels modellera befintliga gångflöden, dels prognosticera framtida flöden. Modellens uppbyggnad gör det även enkelt att testa olika framtida scenarier (som exempelvis olika utbyggnadstakter, funktionsblandningar, kopplingar och gatustrukturer).

Projekt

Just nu arbetar Spacescape med gångflödesprognoser för ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt – Centralstaden (Jernhusen) i syfte att undersöka framtida be­söks- och gångflödespotential. Tidigare har Spacescape arbetat med gångflödesprognoser i flera olika projekt:

Slussen och Nobel center, Stockholm (Atrium Ljungberg, Nobelstiftelsen)

Slussens nya detaljplan (Stockholms stad)

Slakthusområdet, Stockholm (Klövern)

Barkarbystaden, Järfälla

Drottninghög, Helsingborg (Helsingborghem)

Bispevika, Oslo (Oslo S Utvikling)

Umami Park, Sundbyberg (Mind Retail)

Hälsovägen, Huddinge kommun (Brabo Stockholm AB)

 

Vill ni veta mer om hur vi arbetar med gångflödesprognoser?

Kontakta Petter Streijffert.