Trädgårdsstad på samråd

Publicerad den

Nu går planprogrammet för Odlaren trädgårdsstad som Spacescape har tagit fram på uppdrag av Eskilstuna kommun ut på samråd.

Planprogrammet visar hur området Odlaren, beläget i direkt närhet till Eskilstunas stadskärna liksom naturreservat med stora frilufts- och motionskvaliteter, kan utvecklas till en nära och hållbar trädgårdsstad. Projektet har hög relevans i och med regeringens stimulans för ökat småhusbyggande och den debatt som följer detta. I projektet redovisas en tät trädgårdsstad som till skillnad från en traditionell villamatta är en blandstad med olika varianter av bostadshus och inslag av offentliga byggnader såsom affärer, skolor och äldreboenden. Bebyggelsen och gatorna är terränganpassade och skapar i kombination med parker, små torg, platsbildningar och gröna gårdar en småskalig bebyggelse med stora inslag av gröna kvaliteter. Bebyggelsen förhåller sig till gatan och vänder sina entréer mot denna, vilket ramar in de gemensamma gårdarna och skapar tydligt offentliga rum i stor och liten skala.

I ett inledande skede arbetades en framtidsbild över tänkt framtida utveckling i området fram. Tillsammans med tre övergripande mål med tillhörande strategier sattes inriktningen för området: En nära trädgårdsstad som fungerar som entré till idrott och friluftsliv och som tar tillvara på lugnet i skogen. Strukturplanen består av ett finmaskigt nät som binder ihop den nya strukturen med centrala Eskilstuna och de befintliga villagatorna i Odlaren. Bebyggelsen koncentreras framför allt längs huvudgatorna, med något högre exploatering längs större gator och noder och lägre mot lokalgator och gränder. Gränderna i området utgörs av bostadsnära gröna gator med lokala platsbildningar för lek och vistelse. Utvecklingen i Odlaren möjliggör även förbättringar i befintlig infrastruktur som tillsammans med nya kollektivtrafiklinjer prioriterar och förenklar aktivt resande. Säkra gång- och cykelbanor möjliggör för barn och unga att tryggt kunna gå och cykla till och från skolan och fritidsaktiviteter. Samtidigt tillgängliggörs natur- och friluftsområden i Odlaren och motionsspår och promenadslingor förbättras. Planen föreslår ett tillskott av en mångfald av mötesplatser så som parker, odlingslotter, grillplatser, naturentréer, lekplatser och idrottsplatser.

Samrådet pågår till 18 mars 2024 och går att läsa om på Eskilstunas kommuns hemsida.

Läs mer om projektet och ladda ner planprogrammet här.

Vill du veta mer? Kontakta Malin Dahlhielm.

Bostadsläget blir rikstäckande

Publicerad den

Spacescape har under de senaste åren arbetat med forskningsprojektet Bostadsläget som är finansierat av Energimyndigheten, med målet att ta fram en öppen plattform för bostadssökande att hitta stadsdelars kvaliteter, boende- och transportkostnader, energianvändning och klimatpåverkan. I en omvälvande tid med räntesmällar, inflation och energikris har många hushåll onekligen fått det tufft ekonomiskt. Projektet har syftat till att synliggöra bostadslägets avgörande betydelse för hushållens kostnader, och att lyfta fram de stora dolda kostnader som hushållens transporter kan innebära.

Det finns idag en betaversion av plattformen som omfattar Stockholm, Göteborg och Uppsala och projektet har nyligen fått nya medel från Energimyndigheten för att skapa en nationell plattform. Tillsammans med RISE, Trivector och Evidens ska Spacescape under 2024 utveckla plattformen till att omfatta hela Sverige. Även bostadsbyggandets konsekvenser på ekonomi, energi och klimat för planerande kommuner, byggaktörer och samhället i stort ska analyseras i projektet.

Testa gärna betaversionen www.bostadslaget.com för Stockholm, Göteborg och Uppsala. Läs mer om projektet på Energimyndighetens hemsida eller i slutrapporten för det hittills genomförda arbetet.