Uterom i tett by

Publicerad den

Urbaniseringen är stark i Norge och norska städer förtätas. Utvärderingar av genomförda förtätninigsprojekt visar på stora brister, framförallt när det gäller stadsmiljön. Bergens kommun, med stöd av norska staten, ville därför hitta lämpliga metoder för att bättre kvalitetssäkra stadsmiljön. Målet med utredningen är att ta fram mått som fungerar nationellt.
Spacescape har tillsammans med Asplan Viak gjort en genomgripande analys av Bergens befintliga stadsmiljö, ett antal föreslagna planer samt jämförande analyser av Stockholm, Oslo och Göteborg. En webbenkät där Bergenborna fick tycka till om sin stad genomfördes också. Utifrån analyserna, samt forskning och internationella policydokument utarbetades förslag till riktlinjer för utformning av stadsmiljön. Riktlinjerna berör alla stadens byggstenar: offentliga platser, gator, byggnader och privata utemiljöer som gårdar. Bland annat föreslås riktlinjer för täthet, parktillgång, korsningstäthet och gårdsstorleker. Riktlinjerna ska vara ett stöd för att skapa en hållbar och attraktiv stad.