Förtätningsanalys av Södertälje

Publicerad den

Södertälje kommuns bostadspolitiska mål är att bygga 20 000 nya bostäder fram till 2036, främst genom förtätning. Förtätningsanalysens syfte är att undersöka var denna förtätning bör ske och ligger till grund för kommunens utbyggnadsstrategi fram till 2036.

I förtätningsanalysen kartläggs drivkrafter och begränsningar för förtätning inom kommunen. Drivkrafterna utgår från kommunens översiktsplan och tidigare studier om marknadsefterfrågan på stadskvalitet i Stockholmsregionen.

Baserat på analysresultatet rekommenderas en förtätningsstrategi i vilken fyra typer av områden prioriteras. Priorietrad förtätning utvidgar stadskärnan, ligger nära spårstationer, stärker de utpekade tyngdpunkterna i översiktsplanen och omvandlar befintliga centrala vägbarriärer till levande stadsgator.