Det behövs hållbar planering av skärgårdsområden

Publicerad den

Spacescape har fått i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att ta fram en planeringsmodell för skärgårdsområden. Skärgårdar är komplexa miljöer, där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter samspelar på land och vatten. De har tidigare inte varit fokus för en särskild områdesplanering, vilket torde vara nödvändigt för att uppnå en hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Spacescapes projekt är del av ett övergripande projekt som HaV startade 2021 i syfte att utveckla en regional förvaltningsmodell för ekosystembaserad havsförvaltning för att uppnå Sveriges miljömål. I tre piloter prövas olika former för att driva på och bättre samverka mellan lokalt, regionalt och nationellt förändringsarbete. Fokuserade områden är Stockholms Skärgård, Södra Bottenhavet och 8+fjordar. I projektet Pilot Stockholm skärgård utvecklar Länsstyrelsen på uppdrag av HaV en ekosystembaserad förvaltningsmodell för Stockholms skärgård.

Spacescapes projekt Planeringsmodell för skärgårdsområden genomförs i samverkan med HaV, Länsstyrelsen, Havsmiljöinstitutet, Region Stockholm, Göteborgs Universitet och Värmdö kommun. Planeringsmodellen kommer att prövas i Nämdöområdet i Stockholms skärgård, som även utreds som eventuellt framtida biosfärsområde. Det kommer bland annat innefatta GIS-analyser, områdesscenarier, områdesstrategier, en områdesplan och konsekvensanalyser. Spacescapes projekt pågår under hösten/vintern 2022.

Frågor om projektet och tips skickas till alexander.stahle@spacescape.se