Flera nya projekt till Spacescape

Publicerad den

Spacescape står inför nya, spännande uppdrag i bland andra Jönköping, Varberg, Upplands-Bro, Stockholm och på Gotland. Projekten sträcker sig från sociotopkartering och social konsekvensanalys till hållbarhetsbedömning av fördjupad översiktsplan och förstudie vid stationsområde.

Spacescape har fått i uppdrag att genomföra en hållbarhetsbedömning av Jönköpings fördjupning av översiktsplanen för de centrala delarna av kommunen. Arbetet innefattar dels en miljöbedömning enligt miljöbalken och dels en bredare hållbarhetsbedömning som även innefattar sociala och ekologiska aspekter. Projektet inkluderar GIS-analyser av olika teman för att på ett systematiskt sätt kunna bedöma konsekvenserna i den fysiska miljön. Läs mer om projektet här.

Region Gotland arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och i samband med detta har Spacescape fått i uppdrag att göra utbyggnadsanalyser och analyser av bostadsmarknaden. I detta arbete konstaterades att det behövs bättre kunskapsunderlag om grönstrukturen i Gotlands tätorter, särskilt ved gäller de sociala värdena. Spacescape har nu fått uppdraget att göra en sociotopkarta för alla Gotlands tätorter, som skall färdigställas hösten 2020. Sociotopkartan visar hur Gotlänningarna använder sina grönområden. För att ta reda på detta kommer dialog genomföras med hjälp av den digitala plattformen Placetoplan.”

I Bro stationsområde kommer Spacescape att genomföra en förstudie. Ytorna nära pendeltågsstationen är attraktiva och efterfrågan finns för stationsnära bostäder och pendlare som vill ha en väl fungerande bytespunkt. Utredningen syftar till att ta fram olika utvecklingsscenarier för stationen och omgivande offentliga rum där målsättningen med arbetet är att utveckla småstadskänsla, en välkomnande entré samt en attraktiv och trygg resenärsmiljö.

Spacescape har även fått i uppdrag att genomföra en social konsekvensanalys med fokus på barnperspektivet på projektet Västerport och Varbergs nya station. Förslaget kommer, med samtliga 4 etapper, att innebära ca 2500 bostäder på mark som frigörs när den nuvarande hamnen i Varberg flyttas norrut till Farehamnen. Utvecklingen syftar till att skapa en hållbar stadsutveckling och binda samman hamnen och havet med den befintliga centrumbe­byggelsen.

I Stockholm har planeringen inletts av Norra Liljeholmen och omvandlingen av Södertäljevägen till stadsgata. I detta projekt kommer Spacescape tillsammans med Placetoplan att genomföra webbdialoger med allmänheten. Detta som ett lokalt förankrat kunskapsunderlag till planeringen. Spacescape arbetar här på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret. Läs mer här.