Förslag på utbyggnadsstrategi i Södertälje ute nu!

Publicerad den

Södertälje kommuns bostadspolitiska mål är att bygga 20 000 nya bostäder fram till 2036. För att det ökade trycket på bostadsbyggande ska kunna mötas samtidigt som en bättre livsmiljö säkras har kommunen tagit fram ett förslag på utbyggnadsstrategi som visar var förtätning och bostadsbyggande särskilt ska prioriteras och hur det ska ske. Till och med den 27 april 2018 är det möjligt att skicka in synpunkter till kommunen.

Utbyggnadsstrategin är ett resultat av arbetet med den förtätningsanalys som kommunen bett Spacescape ta fram. Syftet med analysen var att ge en översiktlig bild av förtätningspotentialen och identifiera lämpliga lägen för bostäder och resultatet visar att förtätningspotentialen överstiger kommunens bostadsmål. Arbetet har lett fram till en strategi i vilken förtätning bidrar till att utvidga stadskärnan, stärka stationsnära områden och de utpekade tyngdpunkterna i översiktsplanen samt omvandla befintliga centrala vägbarriärer till levande stadsgator.

Läs mer om strategin här eller på kommunens hemsida!