Framtidsgatan får nytt anslag av Vinnova

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med Edge, Norconsult, IVL, Stockholms stad, Umeå kommun, Göteborgs stad och Framtiden Byggutveckling fått 4,2 miljoner från Vinnova för projektet Framtidsgatan. Projektet Framtidsgatan kommer att ta fram strategier och principer för snabb gatuomvandling i stor skala, modeller för enkla gatuprojekt, bygga prototyper på plats i Stockholm, Göteborg och Umeå, samt utvärdera dessa och ta fram en designguide. Designlösningarna ska skapa nya attraktiva livsmiljöer, som är mångfunktionella, klimatanpassade, inkluderande, resurseffektiva och estetiskt tilltalande för att vara hållbara.

Mätmodellen som utvecklats inom projektet Smarta gator används för projektutvärdering. Designprocessen ska inkludera många olika användare och skapa en effektiv projektorganisation. Designguiden med ny kunskap och innovation för Framtidsgatan syftar till att utveckla och effektivisera kommunal och nationell gatuplanering, dess handböcker och regelverk. Allt detta sker i tät samverkan mellan alla projektparter och deras stora kontaktnät.

När projektet Framtidsgatan färdigställts har flera gatuprojekt genomförts. Flera gator i Stockholm, Göteborg och Umeå har då omvandlats till grönare hälsosammare vackrare och mer inkluderande platser, bättre anpassade till framtida klimatförändringar och med mer plats för stadsliv, gående, cyklande, lek och utevistelse. Målsättningen är att de deltagande kommunerna Stockholm, Göteborg och Umeå då har ökat sin omställningskapacitet och därmed kan göra fler och snabbare gatuomvandlingar i stor skala. Designguiden, bloggen och konferensen har spridit projektets kunskap och innovationer, vilket förhoppningsvis inspirerat fler kommuner att planera för gatuomvandlingsprojekt.

Länk till utlysningen.