Gatuplanen för Södermalm uppmärksammas

Publicerad den

Tillsammans med White Arkitekter har Spacescape inom forskningsprojekt Smarta gator tagit fram förslag till en ny gatuplan för Södermalm, vilket nyligen uppmärksammades i lokaltidningen Mitt i. Projektet Smarta gator syftar till att ta fram nya modeller för mångfunktionella gator, för ombyggnad och nybyggnad, och som inte bara möter en elektrifiering utan också framtida urbanisering, digitalisering (t.ex. självkörande fordon), segregation och klimatförändringar. För att ge en bild av de möjligheter som kommit fram i projektet presenteras här ett förslag till en gatuplan för Södermalm som en fallstudie. Med gatuplan menas en plan för hur de mångfunktionella kraven och möjligheterna ska tas om hand i en helhet. Huvudprinciperna är tänkta att vara tillämpbara i alla svenska städer.

Gatuplanen utgår ifrån att framtidens gator på Södermalm utformas med utgångspunkt i den enskilda människans upplevelse av, och funktionsduglighet för, olika hastigheter. Gatorna utformas således som multifunktionella gångfarts-, cykelfarts- eller högfartsgator med sociala funktioner i fokus. Planen utgår ifrån att inga bilar långtidsparkeras i det offentliga rummet. I framtiden finns plats för angöring, lastning och parkering för rörelsehindrade men inte för en subventionerad boendeparkering. I nya stadsbyggnadsprojekt är det regel att betrakta förvaring av privatfordon som en privat angelägenhet som ska ordnas på privat mark, dvs i garage. Så är det ordnat i en stad som Tokyo men är också en förutsättning för de städer som inspirerat oss. Det är rimligt att Sveriges mest attraktiva stadsområde, Stockholms innerstad, ordnas efter den principen. En mängd åtgärder kommer krävas, som smartare samnyttjande av garage, nya garage, bilpooler och bättre förutsättningar för cykel och kollektivtrafik. Incitamenten för att avstå från privat bil i innerstaden kommer öka med den utveckling som är nödvändig och önskvärd utifrån spaningar och studier i Smarta gatorprojektet. Planen utgår också ifrån att Södermalm delas in i superkvarter, som var och en omfattar flera normala kvarter. Genom att den snabbare trafiken hålls utanför kan gatorna inom superkvarteret prioriteras för fotgängare och cyklister.

Läs mer om planen här på smartagator.se

Läs artikeln om planen i lokaltidningen Mitt i.