Gävles nya vattennära stadsdel på samråd

Publicerad den

Stadsdelen Nyhamn planeras som en första etapp av utvecklingsområdet Näringen. Nyhamn utgör ett strategiskt område som genom sin omvandling möjliggör att Gävles stadskärna växer ut och möter havet.

Spacescape fick tillsammans med Skoog Arkitekter uppdraget att ta fram vision, strategier och hållbarhetsindikatorer inför det kommande planprogrammet för den nya stadsdelen. Workshops genomfördes med kommunen för att forma innehållet i linje med kommunens övergripande mål och riktlinjer.

Hållbarhetsprogrammet bygger på samtida forskning och erkända certifieringsmodeller. Programmet ger tydliga mål och ramar för den kommande planeringen och ett hållbart byggande. Parallellt med framtagandet av hållbarhetsprogrammet fick Spacescape uppdraget att ta fram ett mobilitetskoncept för Nyhamn som en del av strategin för områdets framtida mobilitet. Förutsättningar för de olika trafikslagen togs fram och kompletterades med olika scenarioanalyser som bestod av trafikflödesprognoser, nätanalyser och tillgänglighetsanalyser. Utifrån dessa redovisades rekommendationer och principer för gatorna, gatunätet och parkeringslösningarna. Ett mobilitetsindex togs fram för att stimulera planerare och byggaktörer att införa hållbara och transporteffektiva åtgärder med lokal förankring. Programmet ger tydliga mål och ramar för den kommande planeringen och framtida hållbara resmönster.

I ett nästa steg fick Spacescape tillsammans med Skoog arkitekter i uppdrag att ta fram två alternativa strukturplaner som underlag till planprogrammet för Nyhamn. Alternativa lägen för nya brokopplingar över Gavleån liksom nya passager över järnvägsspåren studerades för att skapa en integrerad struktur som tillgängliggör Gävles nya havsnära kvarter och stadsrum. Skisserna i form av planer, sektioner och volymstudier illustrerade två alternativa exploateringsnivåer och kvartersutformningar liksom olika koncept och gestaltningsprinciper för de offentliga rummen med särskilt fokus på kajstråket längs Gavleån och hamnen.

Läs mer om projektet här.