Klartecken för stort forskningsprojekt om smarta gator

Publicerad den

En koalition bestående av KTH, Chalmers, VTI, Spacescape, Sweco och White har beviljats 9 miljoner från VINNOVA för att i tre år forska om nya modeller för smarta gator.

Våra städer består till 20-30% av gator, en omfattande infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Fem megatrender kommer påverka stadens gator i framtiden och kräver nya ”smarta” lösningar.

  • Urbaniseringen ställer högre krav på gators bidrag till livskvalitet, närhet, säkerhet och mångfunktionalitet med ökat fokus på yteffektiva jämlika transporter som gång, cykel och kollektivtrafik samt smidiga, energieffektiva och klimatsmarta gods- och avfallstransporter
  • Digitaliseringen skapar möjligheter för autonoma delade elektrifierade transporter av gods och människor samt nya mobilitetstjänster och därmed krav på gatorna.
  • Elektrifieringen av hushåll och fordon ställer nya krav på elnätet dess kapacitet och infrastruktur, samt på gatumiljön med laddningsstationer och underhåll.
  • Klimatförändringar innebär att gator måste anpassas för varierande och svårförutsebara vatten-, snö/is och värmeförhållanden, samt bidra med ekosystemtjänster.
  • Segregationen måste minska och där kan gator bidra att integrera staden genom förbättrade länkar både inom och mellan olika stadsdelar.

Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation, och som möter utmaningarna med framtida urbanisering, digitalisering, elektrifiering, segregation och klimatförändringar.

Projektet ska:

  • Sammanställa kunskap och erfarenheter om olika gatutypers mångfunktionalitet och tekniska ramverk för transport, energi, ICT, VA, dagvatten, ekosystemtjänster, stadsliv, drift, underhåll, med fokus på nybyggda eller nyligen ombyggda gator.
  • Ta fram modeller och typlösningar för framtidens smarta gator i samråd med fokusgrupper från stat, landstig, kommun, konsulter, byggföretag, transportföretag, fastighetsägare, och brukare.
  • Ta fram ett gatufunktionalitetsindex och utvärdera gatumodellernas byggnadstekniska och konstruktiva hållbarhet
  • Ta fram en körsimulator som gör det möjligt att köra, gå och cykla i framtagna modeller, samt genomföra workshops med denna som verktyg
  • Ta fram en guide för smarta gator i svenska tätorter som täcker in ombyggnads- och nybyggnadsprocesser samt lista möjliga testbeds i svenska tätorter.

I projektet involveras en stor mängd av samhällsplaneringens aktörer, offentliga och privata, så ett övergivande syfte med projektet är också bättre samverkan och samförstånd inom gatuplaneringen, mellan ingenjörer, arkitekter, planerare, näringsidkare, ekonomer och brukare.

”Gator är städernas viktigaste infrastruktur. Vi vill sätta en ny evidensbaserad standard för framtidens smarta levande gator.” säger projektledare Alexander Ståhle på KTH.

Frågor:
Alexander Ståhle, tekn dr, Arkitekturskolan KTH
alexander.stahle@spacescape.se
+46 706995310