Vi planerar och ritar landsbygdsutveckling

Publicerad den

Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun har beslutat att ta fram ett planprogram för orten Sundbyholm. Utvecklingen av orten ska ske med hänsyn till områdets befintliga karaktär och värden. Som en del i kommunens kartläggning av utgångspunkter och mål om en nära och tät dialog, har en tidig dialog genomförts med olika aktörer och intressenter i Sundbyholm. Dialogen syftade till att involvera tjänstepersoner, politiker, invånare, besökare och intressenter i ett tidigt skede för att framtagandet av en framtidsbild för Sundbyholms utveckling ska förankras under processens gång. Framtidsbilden syftar sedan till att fungera som en inriktning för framtagandet av ett planprogram för hela Sundbyholm.

Dialoger och workshops

Dialoger, intervjuer och workshops har utgjort en central del av arbetsprocessen för att forma visionen, framtidsbilden och strukturplanen för Sundbyholm. Detta har gett en god förståelse för hur Sundbyholm används och fungerar idag, dess nuvarande kvaliteter och brister liksom en bild av vad både nuvarande och nya invånare har för önskemål och ser för möjligheter men också farhågor med utvecklingen. Under den tidiga dialogen som hölls under hösten 2021, genomfördes fyra fokusgrupper och två öppna hus med näringsliv, nyckelintressenter, boende och föreningsliv. En workshop där olika scenarier kring framtidsbilder för Sundbyholm presenterades gav underlag till en diskussion om vad framtidens Sundbyholm kan vara. Under våren 2022 hölls två öppna hus där allmänheten bjöds in och en dialogplattform fanns tillgänglig där 140 svarande deltog. Ytterligare en workshop där tre olika strukturscenarier togs fram som diskussionsunderlag, gav deltagarna möjlighet att rita egna strukturer och placera ut bebyggelse liksom målpunkter och aktiviteter i området. Utöver dessa dialoger och workshops har ett flertal intervjuer kontinuerligt hållits med olika parter som på olika vis har intressen i projektet och som har kunnat ge kunskap in i processen.

Framtidsbild

Framtidsbilden för Sundbyholm har utvecklats med utgångspunkt i mål för hållbar utveckling såväl som kommunala mål och viktiga medskick från den tidiga dialogen med boende, verksamma och nyckelintressenter i Sundbyholm. Den övergripande visionen för Sundbyholm är ”Lantlig idyll som möjliggör en hållbar livsstil”. Visionen är sedan uppdelad i fyra perspektiv som ringar in Sundbyholms framtidskaraktär; ”Väv av gröna grannskap”, Hållbarlandsortsrevolution”, ”Mälarnära destination” och ”Aktivt lantliv” som förhåller sig till Sundbyholms utveckling av bebyggelse, grönstruktur, mötesplatser, service, kommunikationer och identitet.

Utbyggnadsanalys

Parallellt med dialogarbetet utförde Spacescape en utbyggnadsanalys utifrån de lokala förutsättningar som finns i Sundbyholm. Utbyggnadsanalysen tar sin utgångspunkt i hur Sundbyholm ser ut och fungerar idag och hur en bebyggelseutveckling kan bygga vidare och stärka de befintliga kvaliteterna, vilket är viktigt för att skapa robusta, resurseffektiva och långsiktigt hållbara stads- och ortsstrukturer. Modellen utgår från att utbyggnad sker i spänningsfältet mellan drivkrafter och begränsningar. Drivkrafter kan sägas beskriva var det finns efterfrågan att bygga och begränsningar svarar på var det inte går att bygga. Drivkrafter delas in i behov och tryck medan begränsningar delas in i frihet och utrymme. Genom att överlagra drivkrafter och begränsningar kunde byggbar mark identifieras. Utgångspunkten är att utbyggnadsytor identifieras då de sammanvägda drivkrafterna är större än de sammanvägda begränsningarna. I Sundbyholm lyfte analysen fram tre möjliga utbyggnadsområden vilka sedan bearbetades till en sammanhängande strukturplan där hänsyn togs till gators och vägars utformning, det lokala gatunätets finmaskighet, bebyggelseplacering samt gröna och blå ytors funktioner och utbredning.

Strukturplan

Idag består Sundbyholm av flera olika delområden. Strukturplanen skapar ett sammanhållet Sundbyholm, där nya kopplingar och stråk väver samman olika delar och tillgängliggör viktiga platser och målpunkter. En tätare och mer sammanhållen struktur möjliggör utveckling av viss service så som förskola och skola, men även småskalig verksamhet. Destinationen Sundbyholm med slottet, travet och hamnens verksamheter stärks genom tydligare kopplingar mellan målpunkterna liksom till målpunkterna. Gröna samband i form av kilar säkrar möjlighet för spridning av växter och djur. Stora delar av det befintliga natur- och odlingslandskapet bevaras och formar tillsammans ett grönt nätverk med rekreativa grönytor, närvaro av grönska och vida vyer där kulturlandskapet och Kafjärden lyfts fram. Närheten till Mälarens rekreativa och vattennära miljöer stärks också både med nya kopplingar och med ett längsgående strandstråk. Genom att skapa ett sammanhängande Sundbyholm där den bevarade odlingsmarken och naturmarken utgör en viktig och kvalitativ del av ortsväven och där befintliga målpunkter stärks och nya mötesplatser läggs till, kan framtidens Sundbyholm utgöra en del av Eskilstunas långsiktigt hållbara landsortsutveckling.

Frågor om landsbygdsplanering kontakta alexander.stahle@spacescape.se