Linda Kummel nu på Spacescape

Publicerad den

Spacescape har fått förstärkning med Linda Kummel, planeringsarkitekt. Linda har bred erfarenhet inom strategisk trafikplanering, översiktsplanering och hållbar stadsutveckling.

Hon har arbetat med strategisk planering kopplat till hållbarhetsfrågor i både Skåne och Stockholmsområdet och med allt från småskaliga stadsbyggnadsprojekt för ökad funktionsblandning, tex. byggemenskaper, till regionalt utvecklingsarbete. I ”Handbok i bilsnål samhällsplanering” skrev Linda om stadsutglesning, stadsbyggnad och hållbar trafikplanering. Den senaste tiden har hon haft en ledande roll i framtagandet av Stockholms cykelplan samt drivit Stockholms stads arbete om Hållbart resande i Norra Djurgårdsstaden.

Under våren kommer Linda att arbeta vidare med miljöprofilsområdet Norra Djurgårdsstaden, en stadsdel som beräknas rymma 10 000 boende och 30 000 arbetsplatser kombinerat med hamnverksamhet. Miljömålen är ambitiösa vilket ställer höga krav på trafiken. Linda kommer att arbeta med att ta fram en serie PM på temat hållbara transporter (cykel, logistik, parkering, gaturumsutformning, miljöfordon samt kollektivtrafik) och ett kunskapsunderlag om Gröna resplaner. Dessa kommer att fungera som stöd för staden att i samarbetet med byggherrar nå målen om en miljöanpassad stadsdel. Linda kommer även att  leda det Vinnova-finansierade projektet ”Hållbara cykelnät” samt ansvara för Spacescapes tre stora stadskvalitetsprojekt; Kontor, Småhus och Köpenhamn/Århus.

Vi erbjuder härmed ett breddat och spetsat kunskapsstöd i trafik- och hållbarhetsfrågor för stadsutvecklingsprojekt och strategisk stadsplanering.