Ljudklassificering av grönytor

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Stockholms miljöförvaltning tagit fram en metod att klassificera ljudkvaliteten i grönytor. Analyser visar att 3/4 av grönytorna är under 50 dBA och nästan varannan Stockholmare bor inom 200 meter.


Totalt ingår mer än 1100 områden med beskrivningar av hur stor del av ytan i varje område som uppfyller olika ljudnivåintervall. Ljudnivån från vägtrafik i vart och ett av områdena beskrivs, inklusive den geografiska fördelningen till områden med god ljudkvalitet. Dessutom beskrivs stockholmarnas avstånd till sådana områden. Resultatet visar att 72% av stadens grönytor har en ljudnivå som är lägre än 50 dBA och 52% under 45 dBA. Förekomsten av grönytor med god ljudkvalitet varierar mellan olika stadsdelar. Kungsholmen och Norrmalm har de mest bullerutsatta grönområdena. En hypotetisk beräkning visar att det skulle behövas 26 mil bullerskydd för att göra Stockholms samtliga grönområden tysta. Miljöförvaltningen har för avsikt att arbeta vidare med materialet genom prioriteringar av de områden där det är viktigast att bevara och förbättra ljudmiljön, lyfta fram bristområden och genomföra fördjupade analyser vid ett urval områden. Resultatet av arbetet ska vidareutvecklas i samband med framtagandet av kommande åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller samt trafikkontorets kommande åtgärdsprogram för bullerskyddsarbetet 2014 – 2018. Det bör även inarbetas i arbetet med översiktsplanen och Den gröna promenadstaden och med parkprogram och planering av nya naturreservat.