Nu används klimatkalkylen i planeringen

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med IVL, SLU och Uppsala kommun utvecklat den första versionen av verktyget Klimatkalkyl för tidiga planskeden. Verktyget är redan prövat på en av Uppsalas planer och kommer användas som ett kontinuerligt stöd i arbetet med ny översiktsplan för Uppsala, där både klimatanpassning och minskad klimatpåverkan kommer vara viktiga ledstjärnor. Klimatkalkylen för tidiga planskeden ska framför allt användas för att bedöma lämpligheten i att lokalisera ny bebyggelse i olika lägen. Detta skede av planeringen har stor betydelse för framtida klimatpåverkan och dess effekter behöver därför uppmärksammas mer. Här fyller Klimatkalkylen ett behov och blir ett viktigt steg för att nå kommunernas och Sveriges klimatmål. Bedömningen görs utifrån påverkan på utsläpp från förändrad markanvändning, vilken typ av bebyggelse och gata som tillkommer och hur mycket fordonstrafik som läget och tätheten förväntas generera. Med Klimatkalkylen ges också möjligheten att enkelt laborera med olika planalternativ för att se hur nettoutsläppen skulle kunna minimeras. För att resultatet av Klimatkalklen ska vara enkelt att ta till sig och användas i planeringen redovisas utsläpp både i kartform och statistik. Resultatet kan också brytas ner i CO2e-utsläpp per område, per kvarter, per person, per sektor, per utsläppskategori och per år eller sammantaget fram till ett visst målår. Utsläppsberäkningarna görs med hjälp av senaste utsläppsfaktorer och prognoser för svensk energimix och drivmedelmix fram till 2050. För att beräkningarna ska vara lokalt anpassade behöver vissa lokala sammanställningar av indata genomföras. Det finns idag ett stort intresse från flera kommuner av att använda Klimatkalkylen.

Kort presentation av Klimatkalkylen.

För mer information om Klimatkalkylen, kontakta Tobias Nordström på Spacescape.