Nytt forskningsprojekt ska utveckla värdeverktyg för gator

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med RISE och Placetoplan fått nytt anslag av Vinnova för att utveckla ett analysverktyg för värdering av gator. Inom Vinnovas missionsområde ”Hälsosam och hållbar mobilitet” har det identifierats ett behov av att ta fram en värdemodell för gator, som kan synliggöra de värden som gators utformning och användning kan ha bäring på. Detta projekt syftar till att göra detta genom att baserat på tillgänglig forskning, stärka svenska kommuners förmåga att arbeta med att analysera sociala, ekonomiska och miljömässiga värden och effekter av åtgärder i gaturum.

Värdeverktyget ska bestå av tydliga begreppsdefinitioner, metodbeskrivning och forskning och ge ett praktiskt användbart mät- och analysverktyg för planering, utformning, anläggning och förvaltning av gator. Verktyget ska utöver kommuner även möjliggöra att centrala samhällsaktörer som är delaktiga i gators utveckling; fastighetsägare, företag, föreningar och medborgare kan samlas kring en gemensam lägesbild och referenspunkts som kan ligga till grund för att utvärdera och forma hållbara lösningar för framtiden. Projektet väntas även på sikt medföra en stärkt förmåga hos kommuner att skapa sig lägesbild över hur olika värden i gaturummet förhåller sig till varandra.

Projektet har följande mål:

1. Sammanställning av befintlig forskning om värden och effekter av åtgärder i gator
2. Ökad förståelse för svenska kommuners behov och förutsättningar inom värdemätning och analys av gator
3. Utveckling av en värdemodell med tillhörande begreppsdefinitioner, mät och analysmetoder som kan användas som gemensam referenspunkt för värdering och mätningar av effekter i stadsutveckling
4. Ett praktiskt användbart analysverktyg med tillhörande metodstöd som motsvarar kommuners behov för värdemätning och analys av gator

Frågor om projeket skickas till alexander.stahle@spacescape.se